Danas se obeležava međunarodni dan protiv nasilja nad ženama

By 25.11.2020Blog

Danas se obeležava međunarodni dan protiv nasilja nad ženama

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama ustanovljen je 1981. godine u Bogoti, u znak sećanja na sestre Mirabel koje su brutalno ubijene Dominikanskoj Republici 1960. godine. Ujedinjene nacije su 1999. godine Rezolucijom 54/134 potvrdile 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Nasilje nad ženama je ozbiljno kršenje ljudskih prava, a prisutno je u svim društvima i svim društvenim slojevima. Podaci na svetskom nivou govore da svaka treća žena i devojčica doživi fizičko ili seksualno nasilje tokom svog života, najčešće od partnera. Takođe, podaci ukazuju da je svaku drugu ubijenu ženu u svetu ubio partner ili član porodice, dok je tek svaki dvadeseti muškarac ubijen u sličnim okolnostima. U Srbiji, svaka druga žena se suočila sa psihološkim, a svaka treća sa fizičkim nasiljem.

Ovaj oblik nasilja je jedan od najrasprostranjenijih, najpostojanijih i po posledicama najozbiljnijih povreda ljudskih prava u svetu. Prijavljivanje ovog krivičnog dela je još uvek nedovoljno zastupljeno, kako zbog ukorenjenih stereotipa o „privatnosti porodice“, tako i zbog nekažnjavanja, stida, nedovolje informisanosti i stigmatizacije.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama Srbija dočekuje sa upozoravajućom statistikom: da više od 40 žena u Srbiji svake godine završi tragično; da je za jednu deceniju u Srbiji ubijeno više od 350 žena, a više od 400 dece je ostalo bez svojih majki; više od 80 posto žena u Srbiji smatra da je nasilje nad ženama učestala i normalna pojava; među žrtvama nisu bile samo emotivne partnerke, već i majke, bake, ćerke; oko 30 posto žena misli da je nasilje u porodici privatna stvar koja treba da se rešava u četiri zida, u okviru porodice; četvrtina žena u Srbiji nije adekvatno informisana i ne zna šta treba da radi u slučaju nasilja i dr. Tokom COVID-19 pandemije je povećan broj prijava za nasilje u porodici kao i broj tragično stradalih žena.

Nasilje nad ženama je problem svih nas. Efikasna borba protiv ovog oblika nasilja zahteva kolektivno uključivanje, a socijalni radnici u tome imaju povećanu odgovornost. Ukoliko težimo globalnom miru i sigurnosti, potrebno je da razvijamo preduslove za unapređenje, zaštitu i ostvarivanje ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, demokratije i privrednog rasta, a na tom putu je iskorenjivanje nasilja nad ženama i devojčicama jedan od prvih koraka.

Za smanjivanje stope nasilja u društvu neophodno je donošenje strateških mera u ovoj oblasti i koordinirano i sveobuhvatno angažovanje aktera zaduženih za prevenciju, zaštitu i krivično gonjenje. Neophodno je da istrajno radimo na svim nivoima, kako bi otklonili suštinske uzroke nasilja i to pre svega kroz preispitivanje društvenih normi i ponašanja, unapređenje zakonodavnog okvira i institucija i razvijanje i dostupnost usluga za žene koje su preživele nasilja.

Posebna pažnja treba da bude posvećena sprečavanju i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja za one žene koje su posebno diskriminisane i žive u izolaciji i teškim uslovima kao što su žene na selu, žene sa invaliditetom i Romkinja, kao i razvoju usluga u zajednici, kako bi se ženama žrtvama nasilja pružili svi vidovi podrške za prijavljivanje nasilja, kao i pomoći za njihovo osamostaljivanje.

Zakon o borbi protiv nasilja u Srbiji omogućava i anonimno prijavljivanje. Važno je da ne ćutimo, da pružimo podršku, ne osuđujemo, ne tražimo opravdanja za tuđa zlodela i da prijavimo nasilje na vreme dok još nije kasno.

_____

Vera Despotović je docentkinja na Departmanu za socijalni rad Fakulteta za medije i komunikacije. Inicirala je uvođenje novih usluga u okviru sistema socijalne zaštite u Srbiji: medijacije i razvoj psihosocijalnih programa sa počiniocima nasilja u intimnim partnerskim odnosima.