Socijalni rad i stručna praksa

By 11.06.2018Blog

BLOG

Socijalni rad na Fakultetu za medije i komunikacije

Socijalni rad i stručna praksa

Praksa socijalnog rada danas svedoči na koji način socijalni radnik, kao profesionalac, obavlja važne i poverene zadatke. Veran i dosledan principima svoje struke, etičkim kodeksom i vrednostima socijalnog rada, okrenut je odnosima i zaštiti ljudskih prava, poštovanju različitosti, razvoju pojedinca, porodice i zajednice u celini. Mandat socijalnog praktičnog rada leži u mnogim intervencijama, na raznim mestima i područjima gde dolazi do interakcija ljudi sa okolinom.

Socijalni rad je interdisciplinaran i transdiciplinaran, jer se oslanja kako na teoriju, tako i na praksu i istraživanje.

Intervencije socijalnog rada su širokog spektra: od pojedinca, njegove porodice, manjih grupa, zajednice, društva. Svojim delovanjem socijalni radnici postaju nazaobilazni u mnogim raspravama o socijalnom razvoju, kreiranju socijalne, regionalne i nacionalne politike i strategije, u izradi mnogih programa promocije brige o ljudskim pravima, posebno ako se odnose na osetljive i ranjive grupe.

Socijalni radnik je aktivan učesnik u procenjivanju, socijalnom planiranju, savetovanju, nadzoru, u mnogim istraživanjima, edukacijama i evaluaciji istih.

Emancipacijska praksa danas osnažuje, oslobađa sve oblike strukturalnih promena nejednakosti i ugnjetavanja, marginalizacije, socijalne neuključenosti. Zato socijalni rad podržava strategiju usmerenu na povećanje nade, samopoštovanja, kreativnih potencijala ljudi, da se suoče sa mnogim nepravdama i oblicima moći.

Socijalni radnici su i organizatori i pružaoci socijalnih usluga. Oni su i menadžeri i facilitatori koji se suočavaju sa problemima svojih korisnika.Važna oblast delovanja socijalnog radnika je u informisanju i posredovanju korisnika o njegovim pravima, kao i realizaciji istih.

Uloge socijalnog radnika su različite: od unapređivanja kvaliteta života, do razvoja pojedinca, porodice i grupe. U pojedinim oblastima praksa socijalnog rada usmerena je na zaštitu prava dece i porodice, na bolesne i nemoćne, gde socijalni radnici sprovode procenu, daju mišljenje i preporuke, te donose i važne odluke koje kasnije utiču na dalji život korisnika.

Socijalni radnik pomaže osobi da jasnije sagleda poteškoće, informiše ga o pravima, podstiče ga i hrabri, podržava da samostalno donese odluke i bude odgovoran za svoje izbore. Predlaže materijalnu, psihološku i druge oblike pomoći u prevazilaženju životnih kriza.

Socijalni rad se primenjuje u svim oblastima ljudskog života, posebno u oblastima socijalne zaštite, vaspitanja i obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, lokalne uprave, civilnog društva, u verskim i humanitarnim organizacijama i delatnostima. Pomaže osobama koje se suočavaju sa problemima siromaštva, nezaposlenosti, zavisnosti, u zaštiti dece i porodice, posebno u obastima narušenih odnosa, bračih i porodičnih konflikata, nasilju. Podrška su roditeljima, u nezi i vaspitanju dece.

Socijalni radnici često rade u javnim ustanovama, ali i u oblastima institucionalne i neinstitucionalne zaštite, gde zbog bolesti, nemogućnosti ili nedostatka podrške osiguravaju osobi smeštaj u ustanovama socijalne zaštite. Sve češće rade i u privatnoj praksi kao konsultatni određenih klinika,organizacija ili menadžera u ljudskim resursima, te kao porodični terapeuti ili savetnici.

Kroz studijski program na Departmanu za socijalni rad Fakulteta za medije i komunikacije, diplomirani studenti dobijaju priliku da postanu renomirani i aktivni stručnjaci u lokalnoj i međunarodnoj zajednici.

Kroz rad Centra za stručnu praksu i karijerno savetovanje FMK posebno se obraća pažnja na realizaciju stručne prakse koja započinje još na početku studija. Studenti stiču teorijska i praktična znanja u mnogim internacionalnim korporacijama, agencijama, vodećim svetskim univerzitetima, klinikama, centrima za socijalni rad, školama, institutima, savetovalištima, nevladinim i drugim humanitarnim organizacijama.