Socijalni radnik kao savetnik i psihoterapeut

By 11.07.2018Blog

BLOG

Socijalni radnik terapeut

Socijalni radnik kao savetnik i psihoterapeut

Savremeni terapijski modeli, prepoznaju značajno mesto i ulogu socijalnog radnika-psihoterapeuta.

Brojna istraživanja sve više pokazuju koliko je socijalni radnik-terapeut, danas obavezno uključen u postupcima i terapijskom radu u situacijama nastalim raznim stresnim događajima, u prevenciji depresivnih i drugih mentalnih poremećaja, socioterapiji i rehabilitaciji obolelih osoba, u regulisanju disfunkcionalnih partnerskih i porodičnih odnosa.

Socijalni radnik-terapeut kroz savetovanje, terapiju, socijalno-edukativne i psihosocijalne usluge pruža podršku i pomoć porodicama koje se nalaze u krizi, roditeljima, hraniteljima i usvojiteljima koje imaju teškoće u obavljanju svojih roditeljskih funkcija. Porodicama sa članom koji pokazuje smetnje u razvoju, porodicama zavisnika, parovima u konfliktima i u procesu razvoda.

Socijalni radnici- terapeuti, kroz razne oblike posredovanja i medijacije, dotiču teška i osetljiva pitanja vezana za nasilje, konstrukciju roda, demonstraciju moći u odnosima, seksualnosti, odnose i relacije muškaraca i žena, socijalne i kulturološke diskurse.

Glavni i očekivani ishodi individualnih, grupnih i porodičnih terapijskih tretmana i intervencija koje uspešno vode socijalni radnici-edukovani terapeuti su: postizanje bolje saradljivosti klijenata u nameri kvalitetnijeg života, individualno jačanje , osnaživanje psiholoških, emotivnih, moralnih, socijalnih, duhovnih kompeticija kod osoba kojima je potrebna pomoć terapeuta.

Socijalni radnici-terapeuti su stručnjaci koji ove intervencije sprovode u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, školama, ustanovama za rehabilitaciju, savetovalištima, nevladinim organizacijama, udruženjima…

Brojne edukacije i teorijska i praktična znanja stiču najpre na fakultetu ali i izvan, i pomažu socijalnom radniku da bude adekvatan, profesionalan i etičan u ulozi savetnika i psihoterapeuta. Mnogi od njih u daljim usavršavanjima postaju značajni i priznati edukatori različitih psihoterapijskih modaliteta i pravaca.