Psihologija

Psihologija proučava svesne i nesvesne, saznajne i motivacione psihičke procese, koji podjednako snažno pokreću ponašanje pojedinaca i grupa.

Umetnici, pesnici, dramski pisci i filozofi su hiljadama godina opčinjeni ljudskom dušom i procesima koji je pokreću. Svest svakog čoveka nosi misao o psihičkom životu, ljudskoj duši, intelektu i emocijama. 

Psihologija ima teorijske i praktične zadatke: teorijski imaju za cilj da opisuju, objašnjavaju psihički život i predviđaju ljudsko ponašanje; praktični zadaci imaju za cilj da pomognu pojedincu i zajednici da reše lične i društvene probleme, unaprede i poboljšaju svet u kome žive.

Proučavanjem, analizom i povezivanjem bioloških/fizioloških, razvojnih, pedagoških, kliničkih, socijalnih, religijskih i kulturoloških mehanizama našeg funkcionisanja studente psihologije na osnovnim i master studijama pripremamo za stručnjake koji će teorijski i praktično dati doprinos društvu i uticati na sopstvenu budućnost. Poznavanje unutrašnjeg sveta svakog čoveka važno je za napredak čitavog društva, a pomaže nam i da se bolje snađemo i napredujemo u svetu koji nas okružuje.

Departman za psihologiju obezbeđuje:
  • Podsticajno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije za sticanje znanja i lični razvoj.
  • Kurikulume koji omogućavaju studentima da pored obaveznih biraju i izborne predmete i time kreiraju obrazovni portfolio koji je u skladu sa njihovim interesovanjima.
  • Vrhunske međunarodno, regionalno i lokalno priznate stručnjake koji kroz interaktivnu nastavu odgovaraju na potrebe svake posebne grupe studenata ili pojedinca.
  • Elektronske stranice predmeta na kojima su postavljene sve nastavne jedinice predmeta, uz dodatnu literaturu i linkove na različite sadržaje važne za nastavne jedinice.
  • Vannastavne aktivnosti koje studentima omogućavaju da se uključuju u različita regionalna istraživanja, konferencije i seminare.
  • Praksu u institucijama koje su relevantne za buduće psihologe.
  • Laboratoriju za psihološka istraživanja.
  • Klub studenata psihologije “Akcioni potencijal”.

Upis

Za upis na osnovne studije konkurišu kandidati koji imaju završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Za direktan upis na II i III i IV godinu studija konkurišu kandidati koji su završili studije ili studiraju, a stekli su uslov za upis na II, III odnosno IV godinu studija na nekom od srodnih fakulteta. Svi kandidati će biti pozvani na prijemni ispit nakon što popune i pošalju prijavu za upis. Prijemni ispit čini motivaciono pismo (do jedne strane teksta o vašim motivima za izbor ovog studijskog programa), razgovor sa komisijom i test iz engleskog jezika.

Za upis na master studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 240 ESPB ili diplomirali po starom zakonu. Pravo na upis imaju studenti koji su završili osnovne studije psihologije, kao i studenti društveno-humanističkih nauka (Pedagogija, Andragogija, Defektologija, Socijalni rad, Učiteljski fakulteti) uz polaganje diferencijalnih ispita (Propedevtika). Prijemni ispit čine motivaciono pismo i razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Kursevi

Izabrani kursevi
Opšta psihologija
više o kursu
Razvojna psihologija
više o kursu
Psihologija ličnosti
više o kursu
Socijalna psihologija
više o kursu
Psihologija obrazovanja
više o kursu
Organizacijska psihologija
više o kursu
Neuropsihološka dijagnostika
više o kursu
Iskustvene grupe
više o kursu
Genetika
više o kursu
Psihodijagnostika
više o kursu
Opšta i psihopatologija kliničkih sindroma
više o kursu
Klinička psihologija
više o kursu
Osnove psihoterapije i savetovanja
više o kursu
Sistemski pristup partnerskim krizama
Klinička procena dece i mladih
više o kursu

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Jasna Milošević Đorđević
više o predavaču

Prof. dr Dušanka Vučinić Latas
više o predavaču

Prof. dr Jelena Sladojević Matić
više o predavaču

Doc. dr Marija Branković
više o predavaču

Doc. dr Ana Milojković
više o predavaču

Msc Maja Ćurić Dražić
više o predavaču

Prof. dr Jelena Pešić
više o predavaču

Prof. dr Kristina Brajović Car
više o predavaču

Doc. dr Ivana Leposavić
više o predavaču

Doc. dr Jelena Radosavljev Kirćanski
više o predavaču

Msc Mina Božović
više o predavaču

Prof. dr Dragan Švrakić
više o predavaču

Prof. dr Saveta Draganić Gajić
više o predavaču

Doc. dr Janko Međedović
više o predavaču

Doc. dr Mina Šoljaga
više o predavaču

Msc Milan Jordanov
više o predavaču

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Departman za psihologiju
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 784
fmk@singidunum.ac.rs