Master studije:
Primenjena psihologija

Master program je namenjen diplomiranim studentima humanističkih nauka koji žele da prodube svoja znanja iz psihologije i steknu specifične veštine u oblastima kliničke psihologije, psihoterapije, psihosocijalnog savetovanjapsihologije obrazovanja i istraživanja. Program omogućava izgradnju kompetencija koje su specifično vezane za praktičan rad psihologa, od bazičnih teorijskih znanja ka primeni, uvežbavanju i usavršavanju stečenih veština. Po završetku studijskog programa student stiče zvanje Master psiholog.

Departman za psihologiju obezbeđuje:
  • Podsticajno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije za sticanje znanja i lični razvoj.
  • Kurikulume koji omogućavaju studentima da pored obaveznih biraju i izborne predmete i time kreiraju obrazovni portfolio koji je u skladu sa njihovim interesovanjima.
  • Vrhunske međunarodno, regionalno i lokalno priznate stručnjake koji kroz interaktivnu nastavu odgovaraju na potrebe svake posebne grupe studenata ili pojedinca.
  • Elektronske stranice predmeta na kojima su postavljene sve nastavne jedinice predmeta, uz dodatnu literaturu i linkove na različite sadržaje važne za nastavne jedinice.
  • Vannastavne aktivnosti koje studentima omogućavaju da se uključuju u različita regionalna istraživanja, konferencije i seminare.
  • Praksu u institucijama koje su relevantne za buduće psihologe.

Upis

Za upis na master studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 240 ESPB ili diplomirali po starom zakonu. Pravo na upis imaju studenti koji su završili osnovne studije psihologije, kao i studenti društveno-humanističkih nauka (Pedagogija, Andragogija, Defektologija, Socijalni rad, Učiteljski fakulteti) uz polaganje diferencijalnih ispita (Propedevtika).

Uslove upisa za svaki modul master programa Primenjena psihologija možete pronaći na stranicama:
Klinička psihologija i psihoterapija
Psihosocijalno savetovanje
Psihologija obrazovanja
Istraživački modul

Studenti koji su na osnovnim studijama ostvarili 240 ESPB (diplomirani) zvanje mastera stiču nakon ostvarenih 60 ESPB zajedno sa izradom master rada.

Prijemni ispit čine motivaciono pismo i razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Kursevi

Neki od kurseva koje ćete slušati na ovom programu su:
Psihoterapijski proces i odnosi u psihoterapiji
Tehnike u psihoterapiji parova
Psihoterapija poremećaja ličnosti
Jungovska analiza i rad na snovima i aktivnoj imaginaciji
Procenjivanje kognitivnih sposobnosti dece
Učenje i razvoj u školskom kontekstu
Vrednovanje obrazovnih procesa
Eksperimentalna istraživanja u socijalnoj psihologiji
Teorije i veštine savetovanja
Medijacija
Istraživanja u kognitivnoj psihologiji
Istraživanja u eksperimentalnoj estetici

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Jasna Milošević Đorđević
više o predavaču

Prof. dr Dušanka Vučinić Latas
više o predavaču

Prof. dr Kristina Brajović Car
više o predavaču

Prof. dr Jelena Sladojević Matić
više o predavaču

Doc. dr Marija Branković
više o predavaču

Doc. dr Jelena Radosavljev Kirćanski
više o predavaču

Prof. dr Mirjana Divac Jovanović
više o predavaču

Prof. dr Jelena Pešić
više o predavaču

Prof. dr Aleksandra Milićević Kalašić
više o predavaču

Doc. dr Ivana Leposavić
više o predavaču

Msc Maja Ćurić Dražić
više o predavaču

Prof. dr Dragan Švrakić
više o predavaču

Prof. dr Saveta Draganić Gajić
više o predavaču

Doc. dr Janko Međedović
više o predavaču

Doc. dr Vera Despotović
više o predavaču

Msc Mina Hagen
više o predavaču

Iva Branković
više o predavaču

Kontakt

MS: Primenjena psihologija
Departman za psihologiju
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 784
fmk@singidunum.ac.rs