Istraživački modul

Psihologija je empirijska nauka, koja se oslanja na naučne istraživačke prakse. Istraživanjem različitih oblasti psihologije, uz poštovanje naučnih pravila, tragaćemo zajednički po tačno definisanim procedurama za naučnim odgovorima. Na tom istraživačkom putu krećemo se od formulacije problema, ciljeva i hipoteza istraživanja, preko izbora metoda i uzorka, do obrade i interpretacije dobijenih podataka. Taj uzbudljiv istraživački put koji kreirate sami uz pomoć mentora na različitim predmetima, pun je senzacionalnih otkrića i iznenađenja.

Departman za psihologiju obezbeđuje:
  • Podsticajno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije za sticanje znanja i lični razvoj.
  • Kurikulume koji omogućavaju studentima da pored obaveznih biraju i izborne predmete i time kreiraju obrazovni portfolio koji je u skladu sa njihovim interesovanjima.
  • Vrhunske međunarodno, regionalno i lokalno priznate stručnjake koji kroz interaktivnu nastavu odgovaraju na potrebe svake posebne grupe studenata ili pojedinca.
  • Elektronske stranice predmeta na kojima su postavljene sve nastavne jedinice predmeta, uz dodatnu literaturu i linkove na različite sadržaje važne za nastavne jedinice.
  • Vannastavne aktivnosti koje studentima omogućavaju da se uključuju u različita regionalna istraživanja, konferencije i seminare.
  • Praksu u institucijama koje su relevantne za buduće psihologe.

Upis

Za upis konkurišu kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama Psihologije (240 ESPB)  ili završenim osnovnim studijama psihologije u četvorogodišnjem trajanju, u skladu sa uslovima utvrđenim Statutom Univerziteta i Fakulteta.

Kursevi

Neki od kurseva koje ćete slušati na ovom programu su:
Napredna statistika
Akademske veštine
Metodologija istraživanja i statistika
Primenjena istraživanja u socijalnoj psihologiji
Eksperimentalna istraživanja u socijalnoj psihologiji
Psihologija kreativnosti
Istraživanja u psihologiji individualnih razlika
Bihejvioralna ekologija
Psihologija zavereničkog mišljenja
Politička psihologija
Budućnost neuronauke: Savremene paradigme u proučavanju bolesti mozga

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Jasna Milošević Đorđević
više o predavaču

Doc. dr Janko Međedović
više o predavaču

Doc. dr Marija Branković
više o predavaču

Dr Ana Milošević

Msc Mina Hagen

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Departman za psihologiju
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 784
fmk@singidunum.ac.rs