Klinička psihologija i psihoterapija

Master program je namenjen diplomiranim studentima humanističkih nauka koji žele da prodube svoja znanja iz psihologije i steknu specifične veštine u oblastima kliničke psihologije i psihoterapije. Program omogućava izgradnju kompetencija koje su specifično vezane za praktičan rad psihologa, od bazičnih teorijskih znanja ka primeni, uvežbavanju i usavršavanju stečenih veština.

Cilj programa je sticanje ekspertskih znanja i praktičnih veština iz najsavremenijih oblasti psihodijagnostike, psihoterapije i psihološkog savetovanja koja su primenljiva u svim oblastima praktičnog rada.

Novi master modul iz Kliničke psihologije i psihoterapije je namenjen svršenim studentima psihologije, psiholozima iz prakse i edukantima pomažućih profesija na edukaciji iz različitih psihoterapijskih modaliteta (defektolozi, andragiozi, pedagozi i socijalni radnici uz polaganje diferencijalnih ispita).

Departman za psihologiju obezbeđuje:
  • Rad u malim grupama.
  • Simulaciju tehnika iz različitih psihoterapijskih modaliteta i prikaz slučajeva iz različitih psihoterapijskih perspektiva.
  • Supervizijski i intervizijski interaktivni rad.
  • Kurikulume koji omogućavaju studentima da pored obaveznih biraju i izborne predmete i time kreiraju obrazovni portfolio koji je u skladu sa njihovim interesovanjima.
  • Vrhunske međunarodno, regionalno i lokalno priznate stručnjake koji kroz interaktivnu nastavu odgovaraju na potrebe svake posebne grupe studenata ili pojedinca.
  • Elektronske stranice predmeta na kojima su postavljene sve nastavne jedinice predmeta, uz dodatnu literaturu i linkove na različite sadržaje važne za nastavne jedinice.
  • Vannastavne aktivnosti koje studentima omogućavaju da se uključuju u različita regionalna istraživanja, konferencije i seminare.
  • Praksu u institucijama koje su relevantne za buduće psihologe.

Upis

Modul iz kliničke psihologije i psihoterapije mogu da upišu kandidati sa završenim osnovnim studijama psihologije ili kandidati koji su završili studijski program iz oblasti Pedagogije, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Andragogiju i Socijalni rad. Kandidati sa ovih fakulteta polažu diferencijalne ispite u skladu sa studijskim programom i Statutom Fakulteta u cilju adekvatne pripreme za praćenje nastave na master programu.

Kursevi

Neki od kurseva koje ćete slušati na ovom programu su:
Klinička procena ličnosti i poremećaja
Psihoterapijski proces i odnosi u psihoterapiji
Metodologija naučnih istraživanja i statistika
Tehnike u psihoterapiji parova
Neuronauke i objektni odnosi
Tehnike transakcione analize
Psihoterapijski pristup nepsihotičnim i psihotičnim poremećajima
Klinička procena dece i mladih
Jungovska analiza i rad na snovima i aktivnoj imaginaciji
Savetovanje u području životnih veština
Budućnost neuronauke: Savremene paradigme u proučavanju bolesti mozga

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Jasna Milošević Đorđević
više o predavaču

Prof. dr Dušanka Vučinić Latas
više o predavaču

Prof. dr Jelena Sladojević Matić
više o predavaču

Prof. dr Jelena Radosavljev Kirćanski
više o predavaču

Prof. dr Nevena Čalovska Hercog
više o predavaču

Prof. dr Dragan Švrakić
više o predavaču

Doc. dr Janko Međedović
više o predavaču

Dr Ana Milošević

Prof. dr Saveta Draganić Gajić
više o predavaču

Prof. dr Kristina Brajović Car
više o predavaču

Doc. dr Marija Branković
više o predavaču

Dr Danilo Pešić

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Departman za psihologiju
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 784
fmk@singidunum.ac.rs