SOCIJALNI RAD

Danas kada sve manje stvarne pažnje posvećujemo jedni drugima, socijalni radnici se obučavaju da pruže podršku i pomoć najugroženijima. Svako od nas može doći u situaciju da bude korisnik socijalnih usluga, a bez socijalnih radnika nema odgovornog društva i njegovog napretka.

Studijski program Socijalni rad omogućava sticanje savremenih znanja i profesionalnih veština za bavljenje socijalnim potrebama, životnim teškoćama i unapređenjem socijalnog položaja građana. Kroz sveobuhvatan program stručnog osposobljavanja socijalnih radnika, studije su zasnovane na savremenim teorijsko-metodološkim pristupima socijalnom radu, razmeni znanja, interaktivnom učenju i obaveznoj stručnoj praksi. Pored praktičnog i teorijskog znanja, studenti socijalnog rada će razviti i lične kompetence koje će im pomoći da se suoče sa izazovima profesije, da rade na sebi kako bi mogli da pomognu drugima.

Bogato praktično i naučno-istraživačko iskustvo predavača i stručnjaka iz oblasti socijalnog rada i psihosocijalne podrške upoznaće studente sa primenom socijalnog rada u praksi. Razumevanje sistema socijalne politike i mehanizama funkcionisanja države omogućiće studentima socijalnog rada svestrano upoznavanje njihove primene u socijalnim, zdravstvenim i drugim ustanovama i organizacija u kojima se taj rad profesionalno ostvaruje.

Naš cilj je da ishod studija socijalnog rada budu profesionalci visoko kompetentni za rad sa decom i omladinom sa problemima, porodicama u riziku i problemima, žrtavama porodičnog,vršnjačkog i digitalnog nasilja, ugroženim starim licima, osobama sa invaliditetom, kao i svih drugih koji su pogođeni nekim od socijalnih problema ili u stanju socijalne potrebe za čije im je rešavanje potrebna pomoć socijalnih radnika.

FMK studentima socijalnog rada pruža i znanja potrebna za proizvođenje socijalnih promena u cilju podsticanja blagostanja i uvažavanja principa ljudskih prava, humanizma i socijalne pravde. Sistem socijalne zaštite u Srbiji može računati da oni koji steknu diplomu socijalnog radnika na FMK razumeju reforme ovog sistema i da su osposobljeni da se uključe u njihovo sprovođenje, posebno za kreiranje i sprovođenje usluga primerenih individualnim potrebama korisnika, usklađenih sa standardima kvaliteta koje propisuje nacionalni normativni okvir, principima savremene prakse socijalnog rada  i društveno-ekonomskim kontekstom u kojem se ostvaruju. Departman za socijalni rad posebnu pažnju posvećuje osposobljavanju svojih studenata za pružanje neposredne podrške građanima, praćenje i analiziranje socijalnih slučajeva i socijalnih problema i identifikovanje prioriteta, mogućih akcija i mera koje je potrebno preduzeti (u skladu sa Standardima za obrazovanje socijalnih radnika u Srbiji).

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Departman za socijalni rad
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2625 859
060/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.