Doktorske studije: Transdisciplinarne studije savremene umetnosti i medija

U savremenoj akademskoj, istraživačkoj, umetničkoj i medijskoj praksi transdisciplinarnost postaje osnovni modus i metod rada.

Transdisciplinarna humanistika Nataša Teofilović

Na ovom doktorskom studijskom programu, kroz interaktivna predavanja i diskusije, kao i samostalni istraživački rad, studenti se upoznaju sa teorijama moderne, avangardne, eksperimentalne, neoavangardne, postmoderne i savremene umetnosti, posebno proučavajući savremene pojavnosti medija kao što su novi mediji, intermediji, postmediji i transmediji. Svoj originalni i inovativni doprinos odabranom predmetu i problemu proučavanja studenti finalizuju izradom doktorske disertacije. Po završetku studijskog programa student stiče zvanje Doktor nauka – umetnost i mediji.

Upis

Za upis konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 300 ESPB (240+60 ili 180+120) ili diplomirali po starom zakonu. Kandidati koji su studirali izvan Republike Srbije prilikom predaje dokumentacije za upis studija ulaze u proces priznavanja prethodne diplome. Prijemni ispit čine motivaciono pismo i razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Studentkinje i studenti sa doktorskih studijskih programa drugih fakulteta i univerziteta imaju mogućnost da pohađaju Istraživački projekat na programu doktorskih studija FMK tokom jednog semestra.

Program

Nastava je organizovana u 6 semestara tokom 3 školske godine. Svi predmeti su jednosemestralni i zasnovani su na nastavi, istraživačkom radu i prezentacijama istraživačkog rada u pisanom ili medijskom obliku.

U svakom semestru studentkinja i student može steći 30 ESPB. Prijava, izrada i odbrana doktorske disertacije donosi 64 ESPB. Završetkom studija sa odbranjenom doktorskom disertacijom stiče se 180 ESPB.

Studije se održavaju na srpskom (c-b-mn jezicima) i engleskom jeziku. Pisani i medijski tekstovi, odnosno,  doktorska disertacija može biti na srpskom (c-b-mn jezicima) ili engleskom jeziku.

Tokom prve i druge godine studija izučavaju se novi interdisciplinarni i transdisciplinarni teorijski, umetnički i medijski pristupi:

 • Studije novih umetničkih, medijskih i teorijskih žanrova
 • Transdisciplinarne studije teorija o umetnostima i medijima
 • Teorija istorija o vizuelnim i izvođačkim umetnostima
 • Sociologija umetnosti, medija i kulture
 • Antropologija umetnosti, medija i kulture
 • Trandsiciplinarna humanistika
 • Filozofija umetnosti i medija
 • Kontekstualne studije
 • Studije medijskih i postmedijskih praksi
 • Digitalne i postdigitalne kulture
 • Transnacionalne, transdisciplinarne i transmedijske književne i umetničke prakse
 • Teorija kritičkog, jezičkog, medijskog i kulturalnog obrta
 • Transdsiciplinarne kustoske prakse
 • Studije medija, teorija o medijskom i informacijskom dizajnu
 • Estetika i politika

Tokom petog i šestog semestra se radi na doktorskoj disertaciji. Kandidat doktorsku disertaciju radi sa mentorom i po potrebi komentorom. Disertacija je obima od 70.000 do 100.000 reči. Disertacija se brani pred komisijom. Odbranom doktorske disertacije kandidat dobija zvanje ”Doktor nauka – umetnost i mediji”.

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Miodrag Šuvaković
više o predavaču

Prof. dr Jovan Čekić
više o predavaču

Prof. dr Tatjana Rosić Ilić
više o predavaču

Prof. dr Nataša Teofilović
više o predavaču

Prof. dr Bojana Cvejić
više o predavaču

Prof. dr Andrija Filipović
više o predavaču

Doc. dr Luka Bešlagić
više o predavaču

Prof. dr Dubravka Đurić
više o predavaču

Prof. dr Rastko Močnik
više o predavaču

Prof. dr Goran Bulatović
više o predavaču

Prof. dr Novica Milić
više o predavaču

Prof. dr Ana Petrov
više o predavaču

Doc. dr Aleksa Milanović
više o predavaču

Prof. dr Jelisaveta Blagojević
više o predavaču

Prof. dr Angelina Milosavljević
više o predavaču

Prof. dr Žarko Cvejić
više o predavaču

Prof. dr Ljiljana Bulatović
više o predavaču

Prof. dr Dragana Stojanović
više o predavaču

Alumni

dr Sanja Petrović Todosijević
Naučni saradnik
Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

dr Luka Bešlagić
Docent
Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

dr Ana Došen
Docent
Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

dr Aleksa Milanović
Docent
Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

dr Svetlana Racanović
Docent
Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore

dr Verica Savić

dr Tanja Radošević
Saradnica u Grupi za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

dr Vjera Mujović Prajs

dr Zoran Belić
Slobodni umetnik

dr Kristina Bojanović

dr Dragana Kružić

dr Irena Lagator Pejović
Docent
Fakultet za dizajn i multimediju Univerziteta Donja Gorica, Podgorica

dr Simona Žikić
Predavač
Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

Kontakt

DS: Transdisciplinarne studije savremene umetnosti i medija
Departman za humanistiku i teoriju umetnosti i medija
Kancelarija 110, prvi sprat
Karađorđeva 65, Beograd

+381 11 2625 381
060/2626 474

fmk@singidunum.ac.rs