Globalni mediji i kultura otpora

By 15.10.2020Kursevi

Globalni mediji i kultura otpora

Kultura otpora je nov fenomen globalnog medijskog prostora, fenomen u čijem se preispitivanju i samodefinisanju skriva dobar deo njegovog subverzivnog potencijala.

FMK street art Žarana Papić kultura otpora

Kurs analizira teoretske i aktivističke aspekte kulture u okviru tri celine. Prvi deo kursa ukazuje na definiciju i istoriju kulture otpora, sa posebnim akcentom na politiku i kulturu otpora u XX i XXI veku. U okviru ove celine proučavaju se koncepti poput društva nadziranja i kažnjavanja, društva kontrole, biopolitike i nekropolitike. U okviru prvog dela kursa posebna pažnja posvećena je analizi odnosa popularne kulture i otpora, kao i razumevanju pojma kulturnih industrija. U okviru drugog dela kursa fokus je na novim tehnologijama proizvodnje Drugosti i kulturi otpora u cyber prostoru. Posebna pažnja je posvećena analizi tzv. pozitivnih praksi kulture otpora kroz koje se kultura otpora artikuliše, promovišući realizaciju novih političkih i društvenih praksi (npr. gerilska propaganda i ideološki ratovi protiv globalnog medijskog društva kao društva konzumerizma itd.). Treći deo kursa sastoji se od deset radionica u okviru kojih se podstiče i vrednuje samostalni istraživački rad studenata, njihova sposobnost da artikulišu otpor kao i da analiziraju pojedinačne primere kulture otpora. Svaka radionica je dizajnirana tako da studenti primene stečeno teoretsko znanje i kritički sagledaju određeni fenomen kroz samostalni istraživački rad ili, čak, lično iskustvo učešća u pojedinačnim primerima kulture otpora.

Teme

Mediji, kulturologija, aktivizam, nove tehnologije, kultura otpora

Predavači

Tatjana Rosić Ilić 
tatjana.rosic@fmk.edu.rs

Ana Došen
ana.dosen@fmk.edu.rs

Program

OS: Komunikacije i odnosi sa javnošću
Departman za medije i komunikacije