Klinička procena dece i mladih

By 10.02.2018Kursevi

Klinička procena dece i mladih

Cilj predmeta Klinička procena dece i mladih je da se studenti uvedu u teoriju i praksu psihodijagnotičke procene dece i mladih.

Klinička procena dece i mladih kurs na FMK / na Fakultetu za medije i komunikacije / na Departmanu za psihologiju

Biće dat prikaz osnovnih mernih instrumenata koji se koriste u našoj zemlji za procenu kognitivnog, emocionalnog i socijalnog funkcionisanja, kao i za procenu pojedinih psihopatoloških entiteta. Na kraju kursa studenti će biti u stanju da samostalno pišu nalaz i mišljenje na osnovu primenjenih instrumenata.

Teme

Klinička procena, deca i mladi, psihodijagnostika, merni instrumenti, kognitivno funkcionisanje, emocionalno funkcionisanje, socijalno funkcionisanje

Predavač

Jelena Radosavljev Kirćanski
jelena.radosavljev.kircanski@fmk.edu.rs

Program

MS: Primenjena psihologija
Departman za psihologiju

Leave a Reply