Klinička procena ličnosti

By 10.02.2018Kursevi

Klinička procena ličnosti

Cilj predmeta je ovladavanje dimenzionalnom i dinamičkom procenom ličnosti i poremećaja. Na kursu se produbljuje upotreba naturalističkih metoda procene ličnosti i poremećaja, kroz upotrebu semistrukturisanih intervjua, korišćenje relacionih podataka i kolaborativan pristup u upotrebi testova. Proučava se autorefleksija o odnosu kao metod saznavanja o drugoj osobi.

Klinička procena ličnosti kurs na FMK / na Fakultetu za medije i komunikacije / na Departmanu za psihologiju

Posebno se analiziraju narativni teorijski modeli razumevanja psihopatologije iz okvira psihodinamske i humanističke paradigme. Kroz upoznavanje studenata sa kolaborativnim psihodijagnostičkim pristupom demonstrira se povezanost dijagnostičkog i terapijskog procesa u kliničkom radu. Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za procenu tipa adaptacije i nivoa funkcionisanja ličnosti, rizičnih ponašanja, snaga i potencijala ličnosti i za formulaciju studije pojedinačnog slučaja, sa relevantnim zaključcima i preporukama. Studenti će na ovom kursu razviti sposobnost za validnu diferencijalno dijagnostičku procenu, razumevanje dinamike, interpretaciju i integraciju podataka pri formulisanju kliničke studije slučaja.

Teme

Procena ličnosti, klinička psihologija, semistrukturisani intervjui, kolaborativan pristup u upotrebi testova, autorefleksija

Predavač

Mirjana Divac Jovanović
mirjana.divac@fmk.edu.rs

Dušanka Vučinić Latas
dusanka.vucinic.latas@fmk.edu.rs

Program

MS: Primenjena psihologija
Departman za psihologiju

Leave a Reply