Opšta i psihopatologija kliničkih sindroma

By 10.02.2018Kursevi

Opšta i psihopatologija kliničkih sindroma

Upoznavanje studenata sa osnovnim znanjima u vezi sa psihičkim funkcijama kao i postojećim paradigmama u cilju upoznavanja sa klasifikacijom mentalnih poremećaja. Studenti stiču znanja koja se odnose na etiologiju, dijagnostičke i terapijske modele psihičkih poremećaja kod odraslih, način kako se psihopatološki fenomeni mogu sprečiti, ublažiti i lečiti i kakav je stav društva prema psihički obolelim osobama.

Nastava je praktičnog karaktera i vežbe prate teorijsku nastavu. Na vežbama se u susretu sa pacijentima praktično demonstriraju i opserviraju razne vrste poremećaja psihičkih funkcija i pruža mogućnost studentima za sticanje praktičnog iskustva u susretima sa pacijentima koji se leče u Institutu za mentalno zdravlje. Na taj način se povećava senzibilitet studenata za neposrednu opservaciju psihopatoloških fenomena, za usvajanje tehnike intervjua i odnosa sa pacijentom, kao i analiza dobijenih sadržaja. Nakon kursa studenti će biti osposobljeni za kritičku analizu psihopatoloških sadržaja, prepoznavanje poremećaja (depresija, anksioznost, psihoze, alkoholizam, bolesti zavisnosti uopšte i slično) razumevanje konteksta i uzročno-posledičnih veza u nastanku psihopatoloških fenomena i samostalno praćenje referentne literature.

Teme

Opšta psihopatologija, psihopatologija kliničkih sindroma, etiologija, dijagnostički modeli, terapijski modeli

Predavač

Saveta Draganić Gajić
saveta.draganic.gajic@fmk.edu.rs

Program

OS: Psihologija
Departman za psihologiju