Organizacijska psihologija

By 10.02.2018Kursevi

Organizacijska psihologija

Osposobljavanje studenata za razumevanje strukture i dinamike organizacije; profesionalnih uloga i funkcionisanje radnih grupa i timova, načina rukovođenja kao i primene metoda za unapređivanje rada i rešavanje problema u organizacijama.

Organizacijska psihologija kurs na FMK / na Fakultetu za medije i komunikacije / na Departmanu za psihologiju

Predviđeno je da se studenti kroz ovaj kurs upoznaju sa mogućnostima primene stručnih znanja i veština u organizacionom kontekstu,  sa ciljem formiranja zdrave i funkcionalne radne sredine, pogodne za realizaciju poslovnih aktivnosti kojima se organizacija bavi. Pored toga, kurs će se baviti problemima stresa na radnom mestu, konflikata unutar kolektiva i različitim načinima za njihovo prevazilaženje kao i primenom osnovnih metoda organizacionog savetovanja. Po završetku kursa studenti će biti upoznati sa teorijskim okvirima upravljanja ljudskim potencijalom i  posedovati operativno znanje neophodno za strateški pristup  u upravljanju ljudskim resursima. Takođe, studenti će umeti da izvedu psihološku analizu i procenu ponašanja zaposlenih u organizaciji i biće u stanju da osmisle i sprovedu određene projektne zadatke usmerene na dijagnostiku i skrining radne sredine i proces uvođenja organizacionih promena u vidu korektivnih/razvojnih mera.

Teme

Psihologija organizacije, radna grupa, timski rad, rukovođenje, upravljanje ljudskim resursima, radno mesto, rešavanje konflikta

Predavač

Jelena Sladojević Matić
jelena.sladojevic.matic@fmk.edu.rs

Maja Ćurić Dražić
maja.curic@fmk.edu.rs

Program

OS: Psihologija
Departman za psihologiju

Leave a Reply