Osnove psihoterapije i savetovanja

By 10.02.2018Kursevi

Osnove psihoterapije i savetovanja

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim principima psihoterapijskog rada, glavnim teorijskim modelima u pružanju psihološke pomoći, uticajem i značajem kulture u psihoterapiji i savetovanju, istraživanja u psihoterapiji i savetovanju (evaluacija tretmana i supervizija).

Osnove psihoterapije i savetovanja kurs na FMK / na Fakultetu za medije i komunikacije / na Departmanu za psihologiju

Predmet obuhvata analizu različitih terapijskih formata, individualna, grupna, porodična terapija partnerskih odnosa. Upoznavanje se različitim pristupima u savetovanju i psihoterapiji, upoznavanje sa osnovnim pojmovima iz psihodinamskih terapija, kognitivno-bihejvioralne terapije, humanističke, sistemske, psihodrame, integrativnom pristupu psihoterapiji i savetovanju. Učenje o etičkim principima, istraživanjima i uticaju šireg društvenog konteksta.

Studenti nakon ovog kursa će biti u mogućnosti da razumeju sličnosti i razlike u različitim terapijskim pristupima, kao i zajedničke principe tretmana, psihoterapijske promene i lečenja. Biće osposobljeni za vođenje prvog psihoterapijskog intervjua. Razvijaće sopstvene empatske i samorefleksivne potencijale.

Teme

Psihoterapija, savetovanje, evaluacija tretmana, supervizija, psihodinamske terapije, kognitivnobihejvioralne terapije, humanističke, sistemske, psihodrame, integrativni pristup psihoterapiji

Predavač

Nevena Čalovska Hercog
nevena.calovska@fmk.edu.rs

Program

OS: Psihologija
Departman za psihologiju

Leave a Reply