Uvod u političke nauke

By 23.01.2018Kursevi

Uvod u političke nauke

Da bismo razumeli savremena politička dešavanja, ratove u svetu, terorizam, religijske i etničke sukobe, globalizaciju, kao i moderno društvo, potrebno je da izučimo neke od elementarnih političkih kategorija: političke partije i izbore, nastanak i razvoj države, političko nasilje, političku kulturu i stil lidera, ideologije, demokratiju i slobodu, revolucije i državne udare, itd.

Kako neki fenomeni (poput slobode ili sreće) pripadaju rodu apeiron (beskonačnom), bavićemo se i etičkom dimenzijom politike. Da li mogu zajedno politika i moral? Šta je to koncept opšteg dobra? Studenti će na ovom kursu ovladati celokupnim politikološkim kategorijalnim aparatom, što će im
omogućiti razumevanje savremenih političkih dešavanja i stvoriti sposobnost predviđanja budućih događaja u političkoj sferi.

Teme

Savremeno društvo, globalizacija, političke partije, izbori, nastanak i razvoj države, političko nasilje, politička kultura, ideologije, demokratija, sloboda, revolucija, rat, terorizam, religijski i etnički sukobi.

Predavač

Marija Đorić
marija.djoric@fmk.edu.rs

Program

OS: Studije politike
Departman za studije politike