Poremećaj ličnosti

By 10.02.2018Kursevi

Poremećaj ličnosti

Kurs se bavi temama savremene konceptualizacije poremećaja ličnosti i komparativne analize različitih teorijskih modela kada je u pitanju nastanak i razvoj ovih poremećaja. Razmatraju se koncepti identiteta, integriteta i selfa u svetlu savremenih uslova života i uticaj promene adaptivnih zadataka na definisanje normalnog i poremećenog.

Poremećaj ličnosti kurs na FMK / na Fakultetu za medije i komunikacije / na Departmanu za psihologiju

Predlaže se dinamični model dijagnostike ličnosti i poremećaja, sa posebnim osvrtom na metode kliničke procene nivoa mentalnog funkcionisanja i tipova adampacije ličnosti. Kurs se posebno bavi specifičnostima terapijskog pristupa i karakteristikama psihoterapijskog procesa kod osoba koje funkcionišu na graničnom nivou. Naglasak je na povezivanju teorijskih modela sa kliničkom praksom u cilju planiranja optimalnih dijagnostičkih i terapijskih pristupa.

Teme

Poremećaj ličnosti, dijagnostika, koncept identiteta, koncept integriteta, koncept selfa, terapija, klinička psihologija

Predavač

Mirjana Divac Jovanović
mirjana.divac@fmk.edu.rs

Program

MS: Primenjena psihologija
Departman za psihologiju

Leave a Reply