Posle Jugoslavije: natrag na periferiju

By 14.10.2020Kursevi

Posle Jugoslavije:
natrag na periferiju

Suočavanje sa savremenim društvenim problemima i praktikovanje antisistemske politike zahteva teorijsku analizu kompleksnih političko-ekonomskih procesa koji su zemlje nastale raspadom Jugoslavije vratili u položaj perifernih država kapitalističkog svetskog sistema u kome su se one nalazile pre Drugog svetskog rata.

Močnik Pantić Posle Jugoslavije natrag na periferiju

Kurs polazi od krize jugoslovenskog socijalističkog projekta i raspada socijalističke federacije i prati mehanizme kolonijalizacije novonastalih država i njihovih ekonomija od strane krupnog internacionalnog kapitala. Uvođenje kapitalizma u post-jugoslovenski prostor se posmatra iz šire vizure globalne krize akumulacije kapitala i neoliberalnog odgovora na ovu krizu. Kurs stoga želi da predloži teorijski aparat koji je u stanju da poveže analizu unutrašnjih procesa koji su doveli do raspada zajedničke zemlje i stvaranja novih vladajućih klasa na ovim prostorima sa analizom svetsko-sistemskih procesa koji su nastupili nakon krize kapitalizma sedamdesetih godina prošlog veka.

Teme

Jugoslovenski socijalistički projekat, mehanizmi kolonijalizacije, kapitalizam

Predavač

Rastko Močnik
rastko.mocnik@fmk.edu.rs

Rade Pantić
rade.pantic@fmk.edu.rs

Program

MS: Kritičke studije politike
Departman za studije politike