Psihologija komunikacije

By 14.12.2017Kursevi

Psihologija komunikacije

Teorijski i praktični pristup u proučavanju komunikacije kao procesa interpersonalne, grupne i masovne razmene simbola i signala.

Cilj kursa je ovladavanje terminologijom i bazičnim psihološkim znanjem kao preduslovom za dalje razumevanje uloge psihologije u praksi marketinga, komunikacija, odnosa sa javnošću, a pre svega polja istraživanja tržišta i javnog mnenja. Posebna pažnja u okviru kursa posvećena je razumevanju značaja neverbalne komunikacije u procesu međuljudske i posredovane interakcije, formiranju stavova i samopredstavljanju.

Teme

Jezik, neverbalna i verbalna komunikacija, motivacija, socijalna percepcija, intimnost i distanca, jezičke igre

Predavači

Kristina Brajović Car
kristina.brajovic.car@fmk.edu.rs

Program

OS: Komunikacije i odnosi sa javnošću
Departman za medije i komunikacije