Psihologija ličnosti

By 10.02.2018Kursevi

Psihologija ličnosti

Psihologija ličnosti je oblast psihologije koja proučava ličnost u celini; strukturu ličnosti, razvoj ličnosti i dinamiku ličnosti. Nudi odgovore na pitanja, kakve smo osobe, po čemu se razlikujemo od drugih i šta nam daje doslednost u ponašanju.

Psihologija ličnosti kurs na FMK / na Fakultetu za medije i komunikacije / na Departmanu za psihologiju

Na kursu će studentima biti predstavljen teorijski pluralizam u oblasti teorija ličnosti, pregled i kritičko razmatranje osnovnih pristupa. Pored tipološkog i crtističkog pristupa ličnosti, biće predstavljene paradigme: psihoanalitička, bihejvioristička, humanistička, kognitivističko-bihejvioralna, konstruktivnistička. Sa pozicije različitih teorija ličnosti razmatraće se pitanja formiranja ličnosti i dostizanja sposobnosti za uspešnu adaptaciju, kao i pitanje razvoja i postizanja optimalnog funkcionisanja i zrelosti nasuprot poremećene adaptacije i poremećaja mentalnog zdravlja i uticaj bioloških i sredinskih faktora kao i njihove inetrakcije u odnosu na ličnost i ponašanje.

Teme

Psihologija ličnosti, kognitivni procesi, učenje, mišljenje, inteligencija, ličnost, psihoanalitička paradigma, bihejvioristička paradigma, humanistička paradigma, kognitivističko-bihejvioralna paradigma, konstruktivnistička paradigma

Predavač

Dragana Đurić Jočić
dragana.djuric.jocic@fmk.edu.rs

Program

OS: Psihologija
Departman za psihologiju

Leave a Reply