Psihoterapijski pristup kliničkim sindromima

By 10.02.2018Kursevi

Psihoterapijski pristup kliničkim sindromima

Sticanje znanja iz različitih oblasti psihoterapijske teorije i prakse vezano za psihoterapijski pristup osobama sa različitim mentalnim poremećajima (nepsihotični poremećaji, psihotični poremećaji, bolesti zavisnosti, poremećaji ličnosti); razumevanje disfunkcionalnih obrazaca ponašanja klijenata/pacijenata i dinamike porodičnih odnosa i kriza iz sistemske perspektive; razumevanje intrapsihičke i relacione dinamike klijenata sa različitim psihopatološkim fenomenima iz psihoanalitičke perspektive; razumevanje kognitivno-bihejvioralnih distorzija i disfunkcionalnosti klijenata/pacijenata iz perspektive kognitivno-bihejvioralne terapije.

Psihoterapijski pristup kliničkim sindromima kurs na FMK / na Fakultetu za medije i komunikacije / na Departmanu za psihologiju

Ovladavanje bazičnim veštinama u psihoterapijskom pristupu obolelim osobama iz različitih teoretskih i praktičnih psihoterapijskih okvira: psihoanalitička teorija i praksa, sistemska porodična psihoterapija, kognitivno-bihejvioralna psihoterapija, integrativna psihoterapija, kao i upoznavanje i razumevanje nužnih ograničenja u radu sa ovakvim klijentima u tim okvirima. Upoznavanje sa etičkim principima u psihoterapisjkom radu sa ovom kategorijom klinata/pacijenata.

Teme

Psihoterapijska praksa, klinička psihologija, nepsihotični poremećaji, psihotični poremećaji, bolesti zavisnosti, poremećaji ličnosti

Predavač

Saveta Draganić Gajić
saveta.draganic.gajic@fmk.edu.rs

Program

MS: Primenjena psihologija
Departman za psihologiju