Upravljanje organizacijom

By 15.12.2017Kursevi

Upravljanje organizacijom

Studenti će se upoznati sa značajem efikasnog upravljanja u savremenim uslovima poslovanja i teorijom i praksom njegovih osnovnih dimenzija: upravljanja ljudima u organizaciji, upravljanja organizacionim praksama i upravljanja organizacionim strukturama i procesima.

Po završetku ovog kursa studenti će moći da razumeju principe funkcionisanja organizacije i poslovnih sistema, razviju svest o ključnim vidovima upravljanja koji doprinose uspehu poslovanja – sa stanovišta pojedinca, grupe i organizacionog sistema – i primene principe i metode efikasnog upravljanja koji vode stvaranju održive konkurentske prednosti u uslovima promenjivog poslovnog okruženja.

Teme

Menadžment i/ili upravljanje, uloga menadžera, upravljanje pojedincima, organizaciona kultura, upravljanje timovima, motivacija, menadžment ljudskih resursa, donošenje odluka, upravljanje organizacionom komunikacijom, upravljanje promenama, upravljanje organizacionim strukturama i procesima, Knowledge Management.

Predavač

Jelena Đorđević Boljanović
jelena.djordjevic.boljanovic@fmk.edu.rs

Program

MS: Upravljanje ljudskim resursima
Departman za medije i komunikacije