Nauka

Naučnoistraživački program Fakulteta za medije i komunikacije usmeren je na osnovna, razvojna i primenjena istraživanja u oblasti humanističkih i društvenih nauka, u okviru naučnih oblasti teorije umetnosti i medija, digitalnih umetnosti i novih tehnologija, komunikologije, studija kulture i književnosti, psihologije, socijalnog rada, kritičkih studija politike i rodnih studija.

Značajan segment naučnoistraživačkog rada je organizovanje međunarodnih i domaćih skupova i konferencija, otvorenih kurseva, radionica, seminara i letnjih škola, kao i ostvarivanje različitih oblika akademske razmene u okviru kojih se podstiču akademska mobilnost, udruživanje i stručno usavršavanje nastavnika i studenata FMK.

Razvili smo saradnju sa vodećim svetskim fakultetima i univerzitetima

U okviru interdisciplinarnih i multidisciplinarnih istraživanja posebna pažnja posvećena je odnosu humanističkih i društvenih nauka u svim oblastima naučnoistraživačkog rada. Posebno zainteresovani za posthumanističko i transhumanističko društvo današnjice, podstičemo cross-cut knowledge pristup u istraživačkom radu koji otvara prostor za realizaciju projekata u kojima se povezuju znanja i metodološki pristupi iz humanističkih i društvenih nauka, s jedne, i prirodnih nauka, sa druge strane. Ovaj pristup, sve aktuelniji u savremenoj naučnoistraživačkoj praksi, pokazuje da se različite oblasti znanja, poput bioinžinjeringa i studija kulture, kognitivnih nauka i komunikologije, teorije umetnosti i analize društvenih promena, nužno međusobno povezuju i dopunjuju kako bi se ispitali složeni fenomeni i promene savremenog sveta.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.