Prof. dr Aleksandra Milićević Kalašićvanredna profesorka

Osnovne studije medicine, magisterijum iz neuropsihologije, doktorat medicinskih nauka iz oblasti neuropsihijatrije završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stipendista Fogarty programa iz oblasti javnog zdravlja Univerziteta Berkli, Kalifornija.

Član katedre za gerontologiju na postdiplomskim studijama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 1995. godine, gde je stekla i zvanje istraživača saradnika 1997. godine. Profesor strukovnih studija iz oblasti neuropsihijatrije na Visokoj medicinskoj školi u Ćupriji i Beogradu. Predavač po pozivu na Ministarskoj konferenciji, Helsinki 2005. Predavač po pozivu na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim skupovima. Autor je i koautor brojnih stručnih i naučnih radova. Učestvovala u radu redakcionih odbora domaćih i međunarodnih časopisa (Gerontologija, IPA Bulletin, International Psychogeriatrics). Potpredsednik Sekcije za psihijatriju trećeg doba Svetske psihijatrijske organizacije. Nacionalni korespodent u projektima Svetske zdravstvene organizacije iz oblasti mentalnog zdravlja (od 2003. do 2011. godine) i gerontologije (od 2011. do danas); predsednica zdravstvene komisije Crvenog krsta Srbije od 2010. godine. Više od trideset godina radi u vaninstitucionalnoj zaštiti starijih osoba i palijativnom zbrinjavanju.

Kursevi profesora

Socijalni rad u humanitarnim organizacijama

Opšta psihopatologija

Socijalni rad sa starima

Preventivni programi u psiho-socijalnoj zaštiti

Socijalni rad sa osobama sa invaliditetom

Oblast istraživanja

Socijalni rad sa starijim osobama, mentalno zdravlje

Kontakt

aleksandra.milicevic.kalasic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Promotion of Mental Health in Elderly, In: Bahrer-Kohler S,Carod-Artal FJ (Ed.). Global Mental Health, Springer, New York 2017; 157-171.

Mentalno zdravlje/bolest starijih osoba-izazov za 21.vek. Socijalni rad: izazovi i dileme. Priredili: Aleksandra Milićević Kalašić, Vladimir Ilić, Vera Despotović, Fakultet za medije i komunikacije, 2016.

Burnout examination, In: Bahrer-Kohler(Ed.). Burnout for Experts, Prevention in the Context of Living and Working. Springer, New York 2013;169-185.

Obespravljeni iz neznanja. Izveštaj o monitoring ljudskih prava starijih na rezidencijalnom smeštaju u Srbiji. Satarić N, Milićević Kalašić A, Ignjatović T. Amity.Inpress, 2013.

World psychiatric association section of old age psychiatry consensus statement on ethics and capacity in older people with mental disorders International Journal of Geriatric Psychiatry 2009; 24: 1319–1324

Caregivers Care with Alzheimer’s Disease, Prevention of Caregivers Burn-Out. In: Bahrer-Kohler(Ed.). Self Management of Chronic Disease, Alzheimer’s Disease. Springer, Heidelberg 2009; 67-71.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.