Dr Ana Milojkovićdocent

Master studije psihologije je završila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju “Karakteristike posla i struktura motivacije za rad kod softverskih inženjera u Srbiji” odbranila je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Prethodno predavačko iskustvo je stekla volonterskim angažmanom na Filozofskom i Filološkom fakultetu, Fakultetu bezbednosti i držanjem različitih soft skills radionica. Angažovana je u oblastima HR-a i konstruktivističke psihoterapije. Na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije radi kao docent.

Kursevi profesora

Emocije i motivacija

Iskustvene grupe

Metodologija psiholoških istraživanja

Napredna statistika

Struktura posla i motivacija za rad

Oblast istraživanja

Statistika, metodologija, psihometrija, akademske veštine, psihologija rada, motivacija zaposlenih

Kontakt

ana.milojkovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

The managerial preferences for risk-taking in a business environment. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences Vol.6 (7), 2017.

Crte ličnosti i motivi kao prediktori spremnosti za preuzimanje rizika u poslovnom okruženju. Godišnjak za psihologiju Vol. 12 (14), 2015.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.