Biljana Šaula-Marojević

Biljana Šaula-Marojević FMK profesori

Dr sc. Biljana Šaula-Marojević docent

Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – grupa za psihologiju, klinički smer. Na istom fakultetu magistrirala 2007. godine sa temom: „Validacija konstrukta dezintegracije konativnih funkcija na kliničkoj populaciji“. Odbranila doktorsku disertaciju sa temom: „Empirijska provera odnosa šestodimenzionalnog modela ličnosti i kategorijalnog modela poremećaja ličnosti“, 2012. godine. Na Fakultetu za medije i komunikacije je izabrana u zvanje docenta 2019. godine.

Završila je specijalizaciju iz medicinske psihologije 1996. godine. Od 1990. godine radi kao psiholog, a od 1999. godine kao psiholog specijalista na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Učestvovala je u nastavi kao saradnik na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru – departman Pančevo (2008-2009) i na Medicinskom fakultetu, kao mentor na specijalizaciji iz medicinske psihologije (2004-2013). Autor je i koautor više radova objavljenih u domaćim i međunarodnim publikacijama. Kao član Društva psihologa Srbije aktivno radi na unapređenju položaja i statusa psihološke struke, posebno psihologa u zdravstvenom sistemu Srbije. U organizaciji Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa srbije od 2016. godine drži kurs iz Obuhvatnog sistema primene Roršah testa.

Oblast istraživanja

Klinička psihologija, psihologija ličnosti

Kontakt

biljana.saula.marojevic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Psihološka procena u adolescenciji. Praktikum dijagnostičke metode. Narodna knjiga, Medicinski fakultet, Beograd, 2003.

Primena PAI inventara u Srbiji i Crnoj Gori. PAI inventar, primene u različitim kontekstima. Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, Beograd, 2015.

Personality profiles of patients with dystymic and panic disorder, 25(2):115-22 Psychiatria Danubina. Medicinska naklada, Zagreb, 2013.