Dr sc. Biljana Šaula-Marojevićdocent

Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – grupa za psihologiju, klinički smer. Na istom fakultetu magistrirala 2007. godine sa temom „Validacija konstrukta dezintegracije konativnih funkcija na kliničkoj populaciji“. Odbranila doktorsku disertaciju sa temom „Empirijska provera odnosa šestodimenzionalnog modela ličnosti i kategorijalnog modela poremećaja ličnosti“, 2012. godine. Na Fakultetu za medije i komunikacije je izabrana u zvanje docenta 2019. godine.

Završila je specijalizaciju iz medicinske psihologije 1996. godine. Od 1990. godine radi kao psiholog, a od 1999. godine kao psiholog specijalista na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Učestvovala je u nastavi kao saradnik na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru – departman Pančevo (2008-2009) i na Medicinskom fakultetu, kao mentor na specijalizaciji iz medicinske psihologije (2004-2013). Autor je i koautor više radova objavljenih u domaćim i međunarodnim publikacijama. Kao član Društva psihologa Srbije aktivno radi na unapređenju položaja i statusa psihološke struke, posebno psihologa u zdravstvenom sistemu Srbije. U organizaciji Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa srbije od 2016. godine drži kurs iz Obuhvatnog sistema primene Roršah testa.

Kursevi profesora

Klinička psihologija

Psihodijagnostika

Oblast istraživanja

Klinička psihologija, psihologija ličnosti

Kontakt

biljana.saula.marojevic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Psihološka procena u adolescenciji. Praktikum dijagnostičke metode. Narodna knjiga, Medicinski fakultet, Beograd, 2003.

Primena PAI inventara u Srbiji i Crnoj Gori. PAI inventar, primene u različitim kontekstima. Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, Beograd, 2015.

Personality profiles of patients with dystymic and panic disorder, 25(2):115-22 Psychiatria Danubina. Medicinska naklada, Zagreb, 2013.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.