Đorđe Baljozović

Prof. dr Đorđe Baljozović vanredni profesor

Diplomirao na Odseku za fizičku elektroniku, magistrirao na Odseku za primenjenu matematiku i doktorirao na Odseku za signale i sisteme Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bio je zaposlen na Fakultetu za kompjuterske nauke Univerziteta Megatrend (2008-2011) i Računarskom fakultetu u Beogradu (2007-2008), i kao gostujući predavač na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2009-2010).

Napisao je veći broj radova u internacionalnim časopisima (na Thomson Reuters SCI listi) iz oblasti digitalne obrade slika. Koautor je i mnogih radova iz oblasti matematičke statistike, biomedicine i mikroelektronike, i učestvovao je u mnogim međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama. Član je programskog komiteta IEEE International Symposium on Multimedia i recenzent u časopisu IET Image Processing. Učestvuje na naučno-istraživačkim projektima iz oblasti matematike Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije od 2002. U periodu 2007-2011. radio je u američkoj firmi MySkin/TeleSkin kao istraživač na obradi digitalnih medicinskih slika.

Kursevi profesora

Digitalna obrada slike

Digitalna TV i video produkcija i dizajn

Principi web dizajna i upravljanje razvojem sajta

Programiranje za multimedije

Oblast istraživanja

Digitalna obrada signala, slike i videa; primenjena matematika, multimediji

Kontakt

djordje.baljozovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Impulse and Mixed Multichannel Denoising Using Statistical Halfspace Depth Functions. Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics Vol. 11. Springer, 2014 .

Impulse and Mixed Multichannel Denoising Using Statistical Halfspace Depth Functions. Advances in Low-Level Color Image Processing. Springer, 2013.

Novel method for removal of multichannel impulse noise based on half-space deepest location. Journal of Electronic Imaging. Society for Imaging Sciences and Technology, 2012.