Prof. dr Đorđe Baljozovićvanredni profesor

Diplomirao na Odseku za fizičku elektroniku, magistrirao na Odseku za primenjenu matematiku i doktorirao na Odseku za signale i sisteme Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bio je zaposlen na Fakultetu za kompjuterske nauke Univerziteta Megatrend (2008-2011) i Računarskom fakultetu u Beogradu (2007-2008), i kao gostujući predavač na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2009-2010).

Napisao je veći broj radova u internacionalnim časopisima (na Thomson Reuters SCI listi) iz oblasti digitalne obrade slika. Koautor je i mnogih radova iz oblasti matematičke statistike, biomedicine i mikroelektronike, i učestvovao je u mnogim međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama. Član je programskog komiteta IEEE International Symposium on Multimedia i recenzent u časopisu IET Image Processing. Učestvuje na naučno-istraživačkim projektima iz oblasti matematike Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije od 2002. U periodu 2007-2011. radio je u američkoj firmi MySkin/TeleSkin kao istraživač na obradi digitalnih medicinskih slika.

Kursevi profesora

Digitalna obrada slike

Digitalna TV i video produkcija i dizajn

Principi web dizajna i upravljanje razvojem sajta

Programiranje za multimedije

Oblast istraživanja

Digitalna obrada signala, slike i videa; primenjena matematika, multimediji

Kontakt

djordje.baljozovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Praktikum iz digitalne obrade slike. Akademska misao, 2017.

Impulse and Mixed Multichannel Denoising Using Statistical Halfspace Depth Functions. Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics Vol. 11. Springer, 2014 .

Impulse and Mixed Multichannel Denoising Using Statistical Halfspace Depth Functions. Advances in Low-Level Color Image Processing. Springer, 2013.

Novel method for removal of multichannel impulse noise based on half-space deepest location. Journal of Electronic Imaging. Society for Imaging Sciences and Technology, 2012.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.