Dobrinka Kuzmanović

Dobrinka Kuzmanović FMK

dr Dobrinka Kuzmanović docent

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i doktorirala odbranom teze “Empirijska provera konstrukta digitalne pismenosti i analiza prediktora postignuća”. Od 2010. godine radi kao saradnik i asistent na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije.

Izlaže na naučnim skupovima, koautorka je više radova i monografija od nacionalnog značaja. Angažovana je kao istraživač na većem broju internacionalnih i nacionalnih projekata Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, UNICEF-a i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Tokom 2015. i 2016. vodila je projekat SOS onlajn servis za podršku mladima koji su doživeli digitalno nasilje, koji je realizovao FMK u saradnji sa UNICEF-om. Potpresednica je Sekcije univerzitetskih nastavnika psihologije obrazovanja u Srbiji.

Kursevi predavača

Psihologija obrazovanja

Procenjivanje kognitivnih sposobnosti dece

Psihologija interneta

Oblast istraživanja

Učenje i razvoj u školskom kontekstu, nove pismenosti, digitalna pismenost

Kontakt

dobrinka.kuzmanovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Digitalno nasilje – prevencija i reagovanje. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF Srbija, 2016.

Mladi u svetu interneta. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2016.

Korišćenje digitalne tehnologije, rizici i zastupljenost digitalnog nasilja među učenicima u Srbiji. UNICEF, 2013.

Naučna pismenost PISA 2003 i PISA 2006. Ministarstvo prosvete i Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 2009.