Iva Brankovićasistent

Diplomirala socijalni rad na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je 2014. godine završila i master studije socijalnog rada. Od 2016. godine na Fakultetu političkih nauka pohađa doktorske studije politikologije, smer socijalna politika i socijalni rad. Edukaciju iz sistemske porodične terapije završila je 2013. godine pri Asocijaciji sistemskih terapeuta u Beogradu.

Ima višegodišnje iskustvo u oblasti socijalne zaštite sa fokusom na stručno usavršavanje zaposlenih i razvoj usluga u zajednici. Ko-autorka i realizatorka više akreditovanih programa obuke u oblasti unapređenja supervizijske prakse i primene savremenih metoda socijalnog rada. Autorka više radova objavljenih u stručnim i naučnim časopisima, izlagala na raznovrsnim stručnim skupovima i učestvovala u razvojnim i istraživačkim projektima usmerenim na unapređenje kvaliteta usluga socijalne zaštite u Srbiji i regionu.

Kursevi profesora

Supervizija u socijalnom radu

Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad sa grupom

Socijalni rad sa porodicom

Procena životnih okolnosti korisnika socijalnog rada

Teorije socijalnog rada

Oblast istraživanja

Teorija i metodologija socijalnog rada, psihosocijalna podrška i supervizija u socijalnom radu

Kontakt

iva.brankovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Supervizija u centru za socijalni rad. Fakultet za medije i komunikacije, 2018.

Nalaz i mišljenje organa starateljstva u krivičnopravnim postupcma prema maloletnim učiniocima krivičnih dela. Republički zavod za socijalnu zaštitu, 2017.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.