Dr Janko Međedovićviši naučni saradnik

Završio osnovne studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu 2007. godine. Doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine. Stručni saradnik u Istraživačkoj stanici Petnica.

Radio kao asistent na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici (2009-2010). Predavao na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (2012). Objavljivao radove u Evolutionary Psychology, Evolutionary Psychological Science, Personality and Individual Differences, Motivation and Emotion, Journal of Individual Differences, itd. Član redakcije časopisa Psihološka istraživanja i Zbornika Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Član programskog odbora naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji. Učestvovao na dva projekta finansirana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Kursevi profesora

Opšta psihologija

Učenje i viši kognitivni procesi

Evoluciona psihologija

Metodologija naučno-istraživačkog rada sa statistikom

Oblast istraživanja

Učenje, individualne razlike, evoluciona psihologija, bihejvioralna ekologija

Kontakt

janko.medjedovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Phenotypic Signals of Sexual Selection and Fast Life History Dynamics for the Long-Term but Not Short-Term Mating. Evolutionary Psychology Volume 19 Issue 4, 2021.

Big Five traits as (mal)adaptive behavioural responses to harsh and unpredictable environment: Further evidence for the statedependent evolution of personality. Psihološka istraživanja – Vol. 23, br. 1, 2020.

The HEXACO personality inventory: Validation and psychometric properties in the Serbian language. Journal of personality assessment 101 (1), 25-31, 2019.

Analiza primene mera bezbednosti medicinskog karaktera u krivičnopravnom sistemu Republike Srbije. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2019.

Nomološka mreža psihopatije. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2015.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.