Janko Međedović

Janko Međedović FMK

dr Janko Međedović docent

Završio osnovne studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu 2007. godine. Doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine. Stručni saradnik u Istraživačkoj stanici Petnica.

Radio kao asistent na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici (2009-2010). Predavao na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (2012). Objavljivao radove u Evolutionary Psychology, Evolutionary Psychological Science, Personality and Individual Differences, Motivation and Emotion, Journal of Individual Differences, itd. Član redakcije časopisa Psihološka istraživanja i Zbornika Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Član programskog odbora naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji. Učestvovao na dva projekta finansirana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Kursevi predavača

Opšta psihologija

Učenje i viši kognitivni procesi

Evoluciona psihologija

Metodologija naučno-istraživačkog rada sa statistikom

Oblast istraživanja

Učenje, individualne razlike, evoluciona psihologija, bihejvioralna ekologija

Kontakt

janko.medjedovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Nomološka mreža psihopatije. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2015.