Prof. dr Jasna Milošević Đorđevićredovna profesorka

Diplomirala i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je 2006. godine odbranila doktorsku disertaciju “Nacionalni identitet: psihološka analiza naučnih i laičkih shvatanja“. Istraživač u Institutu za političke studije u Beogradu (od 1994. godine) na projektima Ministarstva nauke Republike Srbije.

Prodekan je za nauku Fakulteta za medije i komunikacije i rukovodilac Departmana za psihologiju. Bila angažovana kao profesor na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore (u periodu od 2013. do 2017. godine). Objavljuje u međunarodnim časopisima radove iz oblasti socijalne psihologije i učestvuje na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Radila je u istraživačkim agencijama Gallup Srbija, i Ipsos Strategic marketing, gde kao konsultant radi i danas rukovodeći istraživanjima u oblasti socijalne psihologije i javnog mnjenja.

Kursevi profesora

Socijalna psihologija

Ankete, upitnici, uzorkovanje

Rod i liderstvo

Oblast istraživanja

Socijalna psihologija, politička psihologija

Kontakt

jasna.milosevic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Imhoff, R., Milošević Đorđević, J., et al. Conspiracy mentality and political orientation across 26 countries. Nature Human Behaviour, 2022.

Civic activism online: making young people dormant or more active in real life? Computers in human behavior. Elsevier, 2017.

Psychological Predictors of Addictive Social Networking Sites Use: the case of Serbia. Computers in Human Behavior. Elsevier, 2013.

Food Consumer Science. Eds. Barjolle, D., Gorton, M., Milošević Đorđević, J., Stojanović, Ž. Springer 2013.

Čovek o naciji: shvatanje nacionalnog identiteta u Srbiji, Institut za političke studije Beograd, 2008.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.