Dr Jelena Tanasijevićdocent

Diplomirala i magistrirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer socijalna politika i socijalni rad. Doktorsku disertaciju iz oblasti socijalne politike na temu „Politike usklađivanja porodičnih i profesionalnih obaveza u Srbiji“ odbranila je 2016. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Od 2015. do 2019. godine radila je kao stručni saradnik na Odeljenju za socijalnu politiku i socijalni rad Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Objavila je brojne radove iz oblasti socijalne politike sa akcentom na porodične politike, položaj žena, kao i iz oblasti socijalnog rada sa decom i mladima. Izlagala je na brojnim naučnim i stručnim konferencijama iz oblasti socijalne politike i socijalnog rada.

Angažovana je na različitim međunarodnim projektima koji se bave unapređenjem položaja dece i mladih bez roditeljskog staranja za organizacije SOS Dečija sela Srbija i Save the Children. Koordinator je projekta „YouthCan“ koji se bavi socio-ekonomskim osnaživanjem mladih bez roditeljskog staranja i jačanjem veština zapošljivosti. Od 2020. angažovana je na projektu koji realizuje SOS Kinderdorf International, finansiran od strane Evropske komisije „Sigurna mesta, nesmetan razvoj dece-integrisanje znanja zasnovanih na traumi u sistem alternativne brige-TIP“. Ima dugogodišnje iskustvo u neposrednom radu sa decom i mladima bez roditeljskog staranja koji se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama u okviru Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd.

Kursevi profesora

Socijalna politika

Sistemi socijalne zaštite

Alternativno staranje o deci

Demografija i migracije

Društvene devijacije

Međunarodna i uporedna socijalna politika

Oblast istraživanja

Socijalni rad i socijalna politika

Kontakt

jelena.tanasijevic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Hraniteljstvo kao podrška razvoju rezilijentnosti kod dece na porodičnom smeštaju. Tanasijević J, Borisavljević T, Jakšić I.  Socijalna politika, Beograd, 2020.

Perspektiva mentora terenske prakse studenata socijalne politike i socijalnog rada. Hrnčić J, Polić S, Tanasijević J. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, Beograd, 2020.

Female Labor Market Participation in Serbia. (with Natalija Perišić) in: Zamfira A. Montlibiert de C. Radu D. Gender in Focus – Identities, Codes, Stereotypes and Politics. Opladen, Berlin, Toronto: Barbara Budlich Publishers, 2018.

Socijalne beneficije za siromašne porodice sa decom: model Republike Srbije u evropskom kontekstu. Tanasijević J, Mihajlović Babić S. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, Beograd, 2018.

Social Services for Migrants – the Case of Serbia. Čekerevac A, Perišić N, Tanasijević J. Hrvatska i komparativna javna uprava: Časopis za teoriju i praksu (Vol. 18, No. 1), Zagreb,  2018.

Podrška hraniteljskim porodicama u vanrednim situacijama, vodič za profesionalce i hranitelje. UNICEF, Beograd, 2017.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.