Dr Jelena Vidićdocent

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je 2021. godine odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Identitet i iskustva stigmatizacije transrodnih osoba u Srbiji“. Staž iz kliničke psihologije je obavila na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu i položila stručne ispite pri Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu prosvete. Završila je edukaciju iz psihodrame i grupne psihoterapije, EMDR-a, edukovala se iz individualne shema terapije i na početku je treninga iz psihoanalize.

Sarađivala je sa organizacijama civilnog društva na projektima pružanja psihosocijalne podrške osobama iz manjinskih i marginalizovanih grupa, koordinaciji projekata, organizovanju treninga i sprovođenju istraživanja. Radila je kao nastavnica u srednjoj školi i saradnica u nastavi na Fakultetu muzičke umetnosti.

Svoje radove iz oblasti psihologije i psihoterapije je predstavljala na konferencijama u zemlji i inostranstvu.

Kursevi profesora

Uvod u psihologiju

Osnove interpersonalnih veština

Teorije ličnosti

Kvalitativne istraživačke metode

Oblast istraživanja

Psihologija roda i seksualnosti, stigmatizacija, psihoterapija, psihoanaliza

Kontakt

jelena.vidic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Vidić, J. (2023). Psihodramska psihoterapija. U: Dimitrijević, A, Erić, Lj. i sar. (ur.). Psihoterapija. Beograd: Clio.

Vidić, J., Stanković, B. i Džamonja Ignjatović, T. (2022). Iskustva medicinske tranzicije transrodnih osoba u Srbiji, Sociologija, 64(3), 401-427.

Vidić. J. (2021). Položaj i potrebe transrodnih i rodno nebinarnih osoba u Srbiji. Psihološka istraživanja. 24(1). https://doi.org/10.5937/psistra24-27858

Vidić, J. (2019). Psihodrama i trauma. U: Mirović, T. & Tomašević, M. (ur.). Trauma – naša priča. Beograd: Centar za shema terapiju.

Tomašević, M. & Vidić, J. (2019). Marginalizacija, siromaštvo i neizvesnost kao trauma. U: Mirović, T. & Tomašević, M. (ur.). Trauma – naša priča. Beograd: Centar za shema terapiju.

Burgwal, A., Gvianshishvili, N., Hard, V., Kata, J., Garcia Niento, I., Orre, C., Smiley, A., Vidic., & Motmans, J. (2019). Health disparities between binary and non binary trans people: a community-driven survey. International Journal of Transgenderism, 20(2-3), 218-229. https://dx.doi.org/10.1080%2F15532739.2019.1629370

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.