Ljubiša Jovanović

Ljubiša Jovanović FMK

Ljubiša Jovanović naučni saradnik

Diplomirao psihologiju na Filozofskom fakultetu u Univerziteta u Beogradu 1991. godine. Završio studije geštalt psihoterapije. Autor je i trener četiri programa obuke u socijalnoj zaštiti i voditelj studentske prakse. Na Fakultetu za medije i komunikacije je naučni saradnik u oblasti socijalnog rada.

Izlagao je na brojnim stručnim skupovima i objavljivao radove u časopisima iz oblasti socijalne zaštite. Boravio je u brojnim studijskim posetama ustanovama socijalne zaštite širom Evrope i učestvovao na FICE kongresima. Aktivan je u kreiranju sistema socijalne zaštite u Srbiji. Dobitnik je nagrade “Čovek godine” u oblasti socijalne zaštite sa decom i mladima.

Kursevi predavača

Socijalni rad sa decom i mladima

Područja socijalnog rada

Stručna praksa u ustanovama dečije zaštite

Oblast istraživanja

Psihologija, socijalni rad, delinkvencija, deca bez roditeljskog staranja

Kontakt

ljubisa.jovanovic2018@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Istraživanja među populacijama pod povećanim rizikom od HIV-a i među osobama koje žive sa HIV-om. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, 2010.

Stavovi, znanje i rizično ponašanje mladih bez roditeljskog staranja. Psihijatrija danas 43 (2), 2010.

Klub hranitelja – od samopomoći do društvenog angažmana. Jugoslovenska asocijacija za alternativno porodično staranje o deci FAMILIA, 2007.

Delinkvencija. Žarko Albulj, 2003.