Olga Čolović

Olga Čolović Profesori FMK

Prim. dr Olga Čolović asistent

Diplomirala medicinu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirala 2006. godine, a subspecijalizirala psihoanalitičku psihoterapiju 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Od 2012. godine je šef Kabineta za psihoterapiju Instituta za mentalno zdravlje. Stekla je zvanje primarijusa 2013. godine.

Godinu dana (2000/2001. godine) držala praktičnu nastavu iz psihijatrije studentima Medicinskog fakulteta u Beogradu. Od 2001. do 2007. godine bila je konsultant psihijatar u programu za iseljavanje u drugu zemlju i konsultant psihijatar u radu sa žrtvama trgovine ljudima pri IOM (Međunarodna organizacija za migracije). Objavila je jednu monografiju i brojne radove iz psihijatrije u domaćim i inostranim časopisima. Član je Etičkog komiteta Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije. Od 2014. godine član je Republičke stručne komisije za mentalno zdravlje.

Kursevi profesora

Opšta psihopatologija

Psihopatologija kliničkih sindroma

Oblast istraživanja

Opšta psihologija, psihopatologija kliničkih sindroma

Kontakt

olga.colovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Depresivni, anksiozni i somatizacioni simptomi i kvalitet života u poremećajima povezanim sa stresom. Vojnosanitetski pregled 74(10), 2017.

Defense Mechanisms in “Pure” Anxiety and “Pure” Depressive Disorders. Journal Of Nervous And Mental Disease Vol. 204 (10), 2016.

The impact of stress related disorders on quality of life. Psychiatria Danubina Vol. 21 (2), 2009.

Stres i kvalitet života. Zadužbina Andrejević, 2008.