Prof. dr Panta Kovačevićvanredni profesor

Na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu diplomirao 1969. Za asistenta za Statistiku i Psihometriju na istom odeljenju izabran 1971. Doktorirao 1982, disertacija „Intelektualne operacije u testovima sposobnosti sa numeričkim sadržajem“. Za vanrednog profesora na Odeljenju za psihologiju u Beogradu izabran 1992, gde je radio do oktobra 2010. Od tada radi kao vanredni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije.

Držao nastavu na Odeljenjima za psihologiju u Nišu, Banjoj Luci, Nikšiću, Tuzli, kao i na Filološkom i Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Objavio preko 100 naučnih i stručnih radova u časopisima i na naučnim skupovima. Glavni i odgovorni urednik časopisa Psihologija (1994-2001) i član redakcije Revije za psihologiju (1989-90). Bio upravnik Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, kao i prodekan za nastavu. Organizovao i vodio prijemni ispit na Filozofskom fakultetu od 1985. do 2009. Član Upravnog odbora Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Srbije od 1999. do 2010, član Etičkog komiteta Medicinskog fakulteta u Beogradu (2007-2011).

Kursevi profesora

Statistika

Psihometrija

Metodologija naučnog istraživanja

Psihološko procenjivanje u upravljanju ljudskim resursima

Oblast istraživanja

Merenja u psihologiji, marketinška istraživanja

Kontakt

panta.kovacevic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Zbirka zadataka iz testa opšte informisanosti. Fakultet organizacionih nauka Beograd, 2018.

Odabrana poglavlja iz statistike za bibliotekare. Filološki fakultet Beograd, 2014.

Zadovoljstvo poslom i potencijalna fluktuacija. Empirijska istraživanja u psihologiji. Filozofski fakultet Beograd, 2010.

Testovi opšte informisanosti. Filozofski fakultet, 2007.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.