Prof. dr Rastko Močnikredovni profesor

Doktorirao je 1975. godine u Parizu (Université de Paris X, Nanterre), i potom 1983. na Univerzitetu u Ljubljani. U okviru Fulbrajtovog akademskog programa, 1985. je boravio na post-doktorskim studijama na Berkli Univerzitetu (University of California at Berkeley), SAD. Sa zvanjem doctor honoris causa predaje savremene društvene teorije na Univerzitetu u Ljubljani, na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu i na Plovdivskom univerzitetu Paisij Hilendarski u Bugarskoj.

Jedan je od najuglednijih, politički angažovanih intelektualaca na prostorima bivše Jugoslavije. U periodu od 1987. do 1989. godine bio je prorektor na Univerzitetu u Ljubljani. Pored brojnih skupova, organizovao je međunarodnu konferenciju “Pokretljivost i solidarnost u savremenoj Evropi” (Mobility and Solidarity in Contemporary Europe). Objavio je veliki broj radova iz političke filozofije, sociologije, semiologije, analize diskursa, teorije ideologije, teorije književnosti i teorijske psihoanalize. Poslednjih godina se bavi pitanjima globalizacije, političkog i socijalnog diskursa, teorijom kognitivnog kapitalizma, teorijom ideologije i problematikom Evrope.

Kursevi profesora

Teorija ideologije

Politička epistemologija humanistike i društvenih nauka

Analiza kapitalizma: uvod u političku ekonomiju

Teorija simboličkih formacija: ideologija, kultura i umetnost

Kapitalizam i politike vidljivosti: film kao simbolička formacija

Oblast istraživanja

Teorija ideologije, teorija kognitivnog kapitalizma, globalizacija, politički i socijalni diskurs

Kontakt

rastko.mocnik@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Teorija sa ideologijom. Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, 2019.

Spisi o suvremenom kapitalizmu. Arkzin, Zagreb, 2016.

O pisanju zgodovine. Založba Cf. Ljubljana, 2016.

Spisi iz humanistike. Založba Cf. Ljubljana, 2009.

Svetska ekonomija i revolucionarna politika. Založba Cf. Ljubljana, 2006.

3 Teorije: Institucija, Nacija, Država. Centar za savremenu umetnost Beograd, 2003.

Suočavanja: istorije, tranzicije, verovanja. Panorama, Sofija, 2001.

Teorije za naše vreme: Klod Levi-Stros, Marsel Mos, Emil Dirkem. Magor, 1999.

Al­ter­ka­ci­je: Alternativni govori i ekstravagantni članci. Biblioteka XX vek, Beograd, 1998.

Ko­li­ko fa­ši­zma?: ras­pra­ve o post­ko­mu­ni­zmu. Arkzin, Zagreb, 1995.

Od re­či do re­či: ras­pra­va iz fi­lo­zo­fi­je je­zi­ka. Ljubljana, 1985.

Is­tra­ži­va­nja za so­ci­o­lo­gi­ju knji­žev­no­sti. Ljubljana, 1984.

Me­se­čevo zla­to: se­mi­o­lo­ška ana­li­za po­e­zi­je Fran­ce­ta Pre­šer­na. Ljubljana, 1980.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.