Sandra Nešić

Sandra Nešić predavač na FMK

Prof. dr Sandra Nešić vanredna profesorka

Osnovne i magistarske studije završila je na Fakultetu za menadžment Univerziteta Braća Karić, gde je započela svoju akademsku karijeru, izvodeći nastavu na engleskom i srpskom jeziku. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Merdžeri i akvizicije u evropskom bankarstvu“ odbranila je na Univerzitetu Singidunum u Beogradu 2009. godine. Stipendista je Izraelske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (MASHAV).

Član je međunarodnog strukovnog udruženja predavača menadžmenta – IMTA i alumna CEEMAN (International Association for Management Development in Dynamic Societies). Vodila je i učestvovala na više naučnih i stručnih projekata u oblasti inovacija i razvoja inovacijama vođenih poslovanja. Mentor je više novoosnovanih tehnoloških preduzeća. Autor je više naučnih i stručnih radova iz oblasti finansija, menadžmenta i preduzetništva. Koautor je udžbenika Poslovne finansije (2010), monografije Savremena teorija menadžmenta: škole i novi pristupi (2014). Koautor je priručnika Kako pokrenuti tehnološki startap u Srbiji – priručnik za otpočinjanje sopstvenog posla u oblasti tehnološkog preduzetništva u IKT sektoru (2016). Predaje na Fakultetu za medije i komunikacije i programska je direktorka Centra za razvoj tehnološkog preduzetništva i inovacije ICT Hub u Beogradu od 2015. godine. Od 2018. godine predaje predmet Startup i preduzetništvo.

Oblast istraživanja

Menadžment, upravljanje inovacijama, preduzetništvo

Kontakt

sandra.nesic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Kako pokrenuti tehnološki startap u Srbiji – priručnik za otpočinjanje sopstvenog posla u oblasti tehnološkog preduzetništva u IKT sektoru. Vukanović, D., Andrić, K., Nešić, S. Udruženje građana za razvoj tehnološkog preduzetništva „ICT Hub“, Beograd, 2016.

Savremena teorija menadžmenta – škole i novi pristupi. Mašić, B., Džunić, M., Nešić, S. Data status, Beograd, 2014.

Poslovne finansije. Ivaniš, M. i Nešić, S. Univerzitet Singidunum, Beograd, 2010.

Pristup izvorima finansiranja za mlada inovativna preduzeća u Srbiji – ocena i preporuke za kreatore politika. Trbović, A, Nešić, S., Subotić, J. Ekonomika preduzeća, januar – februar 2018. Savez ekonomista Srbije, Beograd.

The Evolution of Knowledge Management Concept. Mašić, B., Nešić, S., Nikolić, D., Dželetović, M. Industrija. Vol. 45, br. 2, 2017.

Saradnja velikih kompanija i tehnološki zasnovanih start-up poduhvata na polju unapređenja inovacija – primeri u Srbiji. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu,  2017.