Prof. dr Sandra Nešićvanredna profesorka

Osnovne i magistarske studije završila je na Fakultetu za menadžment Univerziteta Braća Karić, gde je započela svoju akademsku karijeru, izvodeći nastavu na engleskom i srpskom jeziku. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Merdžeri i akvizicije u evropskom bankarstvu“ odbranila je na Univerzitetu Singidunum u Beogradu 2009. godine. Stipendista je Izraelske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (MASHAV).

Član je međunarodnog strukovnog udruženja predavača menadžmenta – IMTA i alumna CEEMAN (International Association for Management Development in Dynamic Societies). Vodila je i učestvovala na više naučnih i stručnih projekata u oblasti inovacija i razvoja inovacijama vođenih poslovanja. Mentor je više novoosnovanih tehnoloških preduzeća. Autor je više naučnih i stručnih radova iz oblasti finansija, menadžmenta i preduzetništva. Koautor je udžbenika Poslovne finansije (2010), monografije Savremena teorija menadžmenta: škole i novi pristupi (2014). Koautor je priručnika Kako pokrenuti tehnološki startap u Srbiji – priručnik za otpočinjanje sopstvenog posla u oblasti tehnološkog preduzetništva u IKT sektoru (2016). Predaje na Fakultetu za medije i komunikacije i programska je direktorka Centra za razvoj tehnološkog preduzetništva i inovacije ICT Hub u Beogradu od 2015. godine. Od 2018. godine predaje predmet Startup i preduzetništvo.

Kursevi profesora

Startup i preduzetništvo

Menadžment u digitalno doba

Oblast istraživanja

Menadžment, upravljanje inovacijama, preduzetništvo

Kontakt

sandra.nesic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

The impact of the business sector on children’s rights in Serbia. Krstić N, Nešić S. The European Journal of Applied Economics, 2020.

Pristup izvorima finansiranja za mlada inovativna preduzeća u Srbiji – ocena i preporuke za kreatore politika. Trbović, A, Nešić, S., Subotić, J. Ekonomika preduzeća, januar – februar 2018. Savez ekonomista Srbije, Beograd.

Saradnja velikih kompanija i tehnološki zasnovanih start-up poduhvata na polju unapređenja inovacija – primeri u Srbiji. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu,  2017.

The Evolution of Knowledge Management Concept. Mašić, B., Nešić, S., Nikolić, D., Dželetović, M. Industrija. Vol. 45, br. 2, 2017.

Kako pokrenuti tehnološki startap u Srbiji – priručnik za otpočinjanje sopstvenog posla u oblasti tehnološkog preduzetništva u IKT sektoru. Vukanović, D., Andrić, K., Nešić, S. Udruženje građana za razvoj tehnološkog preduzetništva „ICT Hub“, Beograd, 2016.

Savremena teorija menadžmenta – škole i novi pristupi. Mašić, B., Džunić, M., Nešić, S. Data status, Beograd, 2014.

Poslovne finansije. Ivaniš, M. i Nešić, S. Univerzitet Singidunum, Beograd, 2010.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.