Prof. dr Sandra Nešićvanredna profesorka

Osnovne i magistarske studije završila je na Fakultetu za menadžment Univerziteta Braća Karić, gde je započela svoju akademsku karijeru, izvodeći nastavu na engleskom i srpskom jeziku. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Merdžeri i akvizicije u evropskom bankarstvu“ odbranila je na Univerzitetu Singidunum u Beogradu 2009. godine.

Član je međunarodnog strukovnog udruženja predavača menadžmenta – IMTA i alumna CEEMAN (International Association for Management Development in Dynamic Societies). Stipendista je Izraelske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (MASHAV). Vodila je i učestvovala na više naučnih i stručnih projekata, međunarodnih programa razvoja kadrova i stručnim seminarima o Harvard metodi slučaja, otpočinjanju i razvoju poslovanja, upravljanju inovacijama. Mentor je više novoosnovanih tehnoloških preduzeća. Kroz brojne konsultantske projekte i angažmane, u Srbiji i regionu, vodila je i bila konsultant i predavač na projektima uvođenja i razvoja korporativnih inovacija, transfera znanja u oblasti upravljanja inovacijama i podrške razvoju tehnološkog preduzetništva.

Autor je više naučnih i stručnih radova iz oblasti finansija, menadžmenta i preduzetništva. Koautorka je udžbenika Poslovne finansije (2010), monografije Savremena teorija menadžmenta: škole i novi pristupi (2014). Koautorka je priručnika Kako pokrenuti tehnološki startap u Srbiji (2016), Dizajniranje digitalnog poslovnog modela (2019) i Saradnja korporacija i startapa (2023). Aktivna je autorka stručnih tekstova u oblasti upravljanja inovacijama.

Predaje na Fakultetu za medije i komunikacije i eksterna je savetnica i viši konsultant za inovacije pri Centru za razvoj tehnološkog preduzetništva i inovacije ICT Hub. Od 2018. godine predaje predmet Startup i preduzetništvo i Menadžment u digitalno doba.

Kursevi profesora

Startup i preduzetništvo

Menadžment u digitalno doba

Oblast istraživanja

Menadžment, preduzetništvo, upravljanje inovacijama

Kontakt

sandra.nesic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Effectiveness of knowledge transfer between project team members in digitally disrupted organisations. Tornjanski, Vesna, Dejan Petrović and Sandra Nesić. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, Belgrade, vol. 25, No. 2, 2020.

The impact of the business sector on children’s rights in Serbia. Krstić N, Nešić S. The European Journal of Applied Economics, 2020.

Big data analytics as a management tool: an overview, trends and challenge. Mašić, Branislav, Milenko Dželetović and Sandra Nešić. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, vol. 55, No. 42, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici. 2019.

Saradnja velikih kompanija i tehnološki zasnovanih start-up poduhvata na polju unapređenja inovacija – primeri u Srbiji. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu,  2019.

Pristup izvorima finansiranja za mlada inovativna preduzeća u Srbiji – ocena i preporuke za kreatore politika. Trbović, A, Nešić, S., Subotić, J. Ekonomika preduzeća, januar – februar 2018. Savez ekonomista Srbije, Beograd.

Challenges in Creating Transformative Growth for Companies in the Digital Economy. Economics – Innovation and Economic Research, vol. 6, No.2. 2018. DOI:10.2478/eoik-2018-002

The Evolution of Knowledge Management Concept. Mašić, B., Nešić, S., Nikolić, D., Dželetović, M. Industrija. Vol. 45, br. 2, 2017.

Savremena teorija menadžmenta – škole i novi pristupi. Mašić, B., Džunić, M., Nešić, S. Data status, Beograd, 2014.

Poslovne finansije. Ivaniš, M. i Nešić, S. Univerzitet Singidunum, Beograd, 2010.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.