Tatjana Rosić Ilić

Tatjana Rosić Ilić redovna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije

Prof. dr Tatjana Rosić Ilić redovna profesorka

Doktorirala, magistrirala i diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom izrade doktorske disertacije bila je stipendista Centralnoevropskog Univerziteta i Instituta za otoreno društvo u Budimpešti, Mađarska. Posle odbrane doktorske teze bila je stipendista na projektima koji su podržavali razvoj visokog školstva u regionu u okviru programa Higher Education Support Program (HESP) OSI, Budimpešta, Mađarska.

Redovna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu, gde predaje predmete iz oblasti studija kulture, roda, književnosti i medija. Gostujuća profesorka na odseku za slavistiku Univerziteta Mičigen, SAD (Department of Slavic Languages and Literatures, University of Michigan, USA) tokom akademske 2016-17. godine. Naučna saradnica na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu i gostujuća profesorka na doktorskom programu Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Članica uredničkog odbora regionalnog časopisa Sarajevske sveske i Belgrade Journal of Media and Communications (FMK). Kao autorka i koordinatorka učestvovala je u brojnim nacionalnim, regionalnim i međunarodnim projektima koji se odnose na pitanja rodne, kulturne i medijske politike. Njeno trenutno istraživanje usmereno je na kulturu straha i kulturu otpora u svetu globalnih medija kao i na kritičke studije roda, maskuliniteta i ženskog autorstva u kontekstu tranzicione post-jugoslovenske i balkanske kulture sećanja.

Kursevi profesora

Naracija, komunikacija i kulturni stereotipi

Kreativno pisanje za 21. vek

Retorika i stilistika

Kritičke teorije medija

Koncept autorstva u medijima

Postkolonijalne teorije kulture

Narativni obrt: savremene narativne prakse i hibridnost

Strukturalističke teorije umetnosti i medija

Oblast istraživanja

Studije kulture i roda, kritičke teorije književnosti i medija, studije kulture straha i kulture otpora u svetu globalnih medija, kritičke studije maskuliniteta i ženskog autorstva u kontekstu tranzicione post-jugoslovenske i balkanske kulture sećanja, jugoslovenske i post-jugoslovenske studije

Kontakt

tatjana.rosic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Ed. Representation of Gender Minority Groups in Media: Serbia, Montenegro, Macedonia, FMK: Belgrade, 2015;

(Anti)utopije tela: reprezentacija maskuliniteta u savremenoj srpskoj prozi, Institut za književnost i umetnost: Beograd, 2014;

Mit o savršenoj biografiji: Danilo Kiš i figura pisca u srpskoj kulturi, Institut za književnost i umetnost: Beograd, 2008;

Ed. Theory and Politics of Gender: the Representation of Gender Identities in Literatures and Cultures of Balkans and Southeastern Europe, Belgrade, 2008;

Proizvoljnost dnevnika, Institut za književnost i umetnost: Beograd, 1994.

Povezani linkovi

Transmedia Storytelling

Kurs na Fakultetu za medije i komunikacije
Video

Društvo spektakla

Kurs na Fakultetu za medije i komunikacije
Video

Proizvodnja tela

Kurs na Fakultetu za medije i komunikacije
Video

Mediji i komunikacije na FMK

Promo video Fakulteta za medije i komunikacije
Video