dr Vera Despotovićdocent

Osnovne i master akademske studije je završila na Fakultetu političkih nauka, odsek socijalna politika i socijalni rad. Doktorsku disertaciju u oblasti nasilja u porodici odbranila je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Gostujući je predavač na Specijalističkom programu inovacije znanja, na programima u oblasti medijacije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (od 2010. godine).

Objavila je veliki broj radova u oblasti socijalnog rada, nasilja u porodici i medijacije. Inicirala je uvođenje novih usluga u okviru sistema socijalne zaštite: medijacije i razvoj psihosocijalnih programa sa počiniocima nasilja u intimnim partnerskim odnosima. Takođe, učestvovala je u reformskim projektima Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Kao nacionalni konsultant učestvovala u projektu „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“ (2015 – 2016). Angažovana je kao međunarodni ekspert na projektu „Trust Fund to End Violence Against Women“, koji UN Women realizuje na Kosovu od 2015. godine.

Kursevi profesora

Veštine rešavanja konflikata

Diskriminacija i antidiskriminatorna politika

Timski rad u socijalnom radu

Socijalni rad u zajednici

Oblast istraživanja

Socijalni rad, medijacija

Kontakt

vera.despotovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

The Sociodrama Narrative: Political Aspects. Serbian Political Thought, 15 (1). 2017.

Socijalni rad: izazovi i dileme. Priredili: Aleksandra Milićević Kalašić, Vladimir Ilić, Vera Despotović, Fakultet za medije i komunikacije, 2016.

Kulturni zaokret i socijalna politika. Srbija i institucionalni modeli javnih politika: problemi i perspektive. Institut za političke studije, 2016.

Koncept socijalne uključenosti: EU perspektiva. Kultura polisa XII (28). 2015.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.