Vladan Jovanović

Vladan Jovanović naučni saradnik

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Prištini i specijalizirao porodičnu medijaciju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Predavač je na poslediplomskim specijalističkim programima u oblasti medijacije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Predavač i trener u brojnim progamima obuke u oblasti socijalne zaštite, prava, upravljanja projektima, strateškog i akcionog planiranja, monitoringa i evaluacije, i dr. Autor je velikog broja publikacija (priručnika, vodiča) i stručnih radova u ovim oblastima. Dugogodišnji je nezavisni regionalni konsultant u razvoju sistemskih projekata i javnih politika u Srbiji u oblasti socijalne zaštite, ljudskih i manjinskih prava, kao i prava deteta.

Kursevi profesora

Osnove prava i socijalni rad

Oblast istraživanja

Socijalna zaštita, porodično pravo, prava deteta, ljudska i manjinska prava, medijacija

Kontakt

vladan.jovanovic2018@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Priručnik za licenciranje pružalaca usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom. Udruženje istraživača socijalnih prilika – MREŽA ISP, 2014.

Uloge i odgovornosti jedinica lokalne samouprave i pružalaca usluga u primeni Zakona o socijalnoj zašititi. Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), 2013.