Vladimir Jovanović

Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada i master akademske studije socijalnog rada završio je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Školske 2020/21. upisuje doktorske akademske studije socijalne politike i socijalnog rada na istom fakultetu. Doktorske akademske studije na Fakultetu za socijalni rad, Univerziteta u Ljubljani upisuje godinu kasnije i trenutno je u fazi izrade disertacije.

Aktivan je u kreiranju i realizaciji edukacija za zaposlene u sistemu socijalne zaštite Republike Srbije, kroz koautorstvo i realizaciju tri akreditovana programa obuke. Takođe, autor je većeg broja naučnih radova objavljenih u naučnim časopisima.

Kao istraživač učestvovao je u značajnom broju nacionalnih i međunarodnih projekata, a u koautorstvu objavio je više od 10 publikacija (priručnika, stručnih knjiga, istraživanja). Poslednjih godina bavi se osmišljavanjem i izradom projektnih predloga za međunarodne i nacionalne donatore. Učestvovao je kao analitičar u misijama za praćenje izbornih kampanja koje organizuje OEBS u okviru ODIHR posmatračke misije. Član je Komore socijalne zaštite, a izabrani je predstavnik i član Nadzornog odbora Skupštine Komore.

Kursevi profesora

Socijalni rad sa grupom

Teorije socijalnog rada

Oblast istraživanja

Deinstitucionalizacija, grupni socijalni rad, teorije socijalnog rada, rad u zajednici i volonterski rad, socijalna zaštita, socijalna politika, izborni sistemi.

Izabrane publikacije

Jovanović, V., Ivanović, A. (2020). Vaspitni nalozi kao oblik implementacije diverzionih programa – kritički osvrt. Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, broj 2-3 str. 143-156.

Jovanović, V., Ivanović, A. (2019). Uporedna analiza politika pružanja usluge Pomoć u kući za starije osobe u državama EU, Gerontologija, Gerontološko društvo Srbije. ISSN 2560-5704. – God. 47, br. 1, str. 11-31.

Jovanović, V. (2018), Analiza položaja dece sa smetnjama u razvoju, koja žive u ruralnim predelima grada Valjeva, Socijalna politika, Institut za političke studije, god 51, br 1/2018, str. 61-86.

Jovanović, V.,Brkić, M. (2016), Koncept normalizacije, Socijalna politika, Institut za političke studije, god 51, br 1/2016, str 7-25.

Jovanović, V., Đukić, D., Ajvazović, M. (2021). Uticaj epidemije COVID 19 na položaj vulnerabilnih grupa. Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Ivanović, A., Jovanović, V. (2021). Održivi razvoj u kontekstu zaštite životne sredine – put ka sigurnoj budućnosti. Centar za održivi razvoj 011.

Ajvazović M., Jovanović, V. (2020). Romska kulturno – istorijska baština. Centar za podršku i inkluziju HELP NET. Beograd.

Brkić, M., Perić, S., Jakšić, I., Jovanović, V. (2020). Percepcija rodnih uloga i društveno prihvatljivih obrazaca ponašanja od strane adolescenata muškog pola. Centar za podršku i inkluziju HELP NET, Beograd.

Jovanović V., Milunović Vojinović, J., Đukić, D. (2020), Uvid u aktivnosti roditelja, vaspitača i učitelja o informisanosti dece o reproduktivnom zdravlju. ULIV, Beograd.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.