Prof. dr Zorka Lopičićredovni profesor

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala 1972, specijalizirala neuropsihijatriju 1978, subspecijalističke studije psihoanalitičke psihoterapije završila 1992. godine i doktorirala 1998. godine. Na Fakultetu za medije i komunikacije je izabrana za redovnog profesora 2008. godine. Rukovodilac Departmana za psihologiju i Departmana za socijalni rad FMK.

Od 1999. do 2008. godine predaje na odeljenju za Psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, na predmetima Opšta psihopatologija i Psihopatologija kliničkih sindroma. Bila je dugogodišnji rukovodilac Centra za edukaciju u dodiplomskoj i poslediplomskoj nastavi u Institutu za mentalno zdravlje. Objavila je oko pedeset naučnih radova, monografija-supervizija u psihoanalitičkoj psihoterapiji, osam poglavlja u knjigama, radove u kojima je jedini autor ili prvi od dva autora. U periodu od 1990. godine realizovala više projekata uz podršku UNICEF-a u Srbiji i Crnoj Gori. Od 2000. godine je spoljni konsultant Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK) za psihosocijalnu podršku interno raseljenim licima i porodicama nestalih. 2002-2003. godine angažovana kao spoljni konsulant MKCK za rad sa porodicama nestalih u Gruziji i Abhaziji. 2001-2002. godine je bila angažovana kao sudski veštak Haškog suda. Od 2004. godine je bila potpredsednik Društva analitičkih psihoterapeuta Srbije, a od 2004. izabrana za predsednika Društva. Od 2001. je član Evropskog udruženja psihoterapeuta. Od 2004. godine je delegat Srbije u Evropskoj federaciji za psihoanalitičku psihoterapiju (EFPP).

Kursevi profesora

Psihologija mentalnog zdravlja

Neurobiologija

Osnove psihoterapije i savetovanje

Psihoterapijski pristup kliničkim sindromima

Oblast istraživanja

Klinička psihologija, psihopatologija, psihoanalitička psihoterapija, psihosocijalna podrška

Izabrane publikacije

Dinamička farmakoterapija kao aspekt odnosa psihoterapije i leka. Vojnosanitetski pregled Vol. 65 (8), 2008.

Quality in Mental Healthcare – a New Framework for Improvement of Services. Medicus Vol. 8 (2), 2007.

Psihoterapija (ur. Ljubomir Erić). Institut za mentalno zdravlje, 2006.

Supervizija u psihoanalitičkoj psihoterapiji. Institut za mentalno zdravlje, 2002.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.