Janko Međedović dobitnik Nagrade „Nenad Havelka“

Dr Janko Međedović, docent na Departmanu za psihologiju FMK, dobitnik je Nagrade „Nenad Havelka“ za izvanredan naučni doprinos istraživačima u ranoj fazi karijere.

Janko Međedović FMK

Nagrada je ustanovljena 2022. godine i dodeljivaće se jednom godišnje, a prvi dobitnici su dr Janko Međedović i dr Bojana Dinić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Dobitnici nagrade će održati plenarno predavanje na godišnjem naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, koje se održava od 1. marta do 2. aprila 2023. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Janko Međedović je doktor psiholoških nauka, koji na Departmanu za psihologiju FMK predaje Psihologiju individualnih razlika, Evoluciju ljudskog ponašanja i Metodologiju istraživanja i statistiku. Zaposlen je u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja kao viši naučni saradnik. U svom naučnom radu istražuje ljudsku bihejvioralnu ekologiju, u okviru koje analizira povezanosti između različitih ponašajnih dispozicija i indikatora evolucione adaptivne vrednosti sa akcentom na ekološke uslove i unutrašnja stanja koja moderiraju ove asocijacije. Doprineo je konceptualnom unapređenju i praksi merenja u okviru teme ljudske životne istorije primenom mrežnog pristupa konceptualizaciji i merenju životnih istorija. U poslednje vreme se fokusirao na procese koji su usko povezani sa reproduktivnim uspehom, kao što su reproduktivna motivacija, roditeljski efekti i efekti ostalih bioloških srodnika koji mogu doprineti razumevanju pada fertiliteta u populacijama koje prolaze kroz demografsku tranziciju. Drugi pravac istraživanja obuhvata dispozicije prema kriminalnom ponašanju i nasilju širokih razmera. U okviru ove oblasti, dr Međedović istražuje „mračne” crte ličnosti (sa fokusom na psihopatiju i sadizam), militantno ekstremistički mentalni sklop i konfliktni etos. Posebno ga zanimaju emocionalni procesi povezani sa psihopatijom i sadizmom i njihove asocijacije sa kriminalnim ponašanjem i recidivizmom. Objavio je više od 80 naučnih članaka i recenzira radove za nekoliko međunarodnih naučnih časopisa. Član je redakcije Zbornika Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.