Otvoreni kurs “Posle Jugoslavije: natrag na periferiju”

By 24.01.2020Vesti

Otvoreni kurs
Posle Jugoslavije: natrag na periferiju

Novi otvoreni kurs profesora Rastka Močnika i Radeta Pantića održaće se od marta do maja 2020. godine na Fakultetu za medije i komunikacije.

Posle Jugoslavije: natrag na periferiju Otvoreni kurs FMK

Posle Jugoslavije: natrag na periferiju je otvoreni kurs u okviru master studijskog programa Kritičke studije politike. Kurs je otvoren za studentkinje i studente svih visokoškolskih ustanova i studijskih programa svih nivoa, kao i za svu zainteresovanu javnost.

O kursu

Suočavanje sa savremenim društvenim problemima i praktikovanje antisistemske politike zahteva teorijsku analizu kompleksnih političko-ekonomskih procesa koji su zemlje nastale raspadom Jugoslavije vratili u položaj perifernih država kapitalističkog svetskog sistema u kome su se one nalazile pre Drugog svetskog rata. Kurs polazi od krize jugoslovenskog socijalističkog projekta i raspada socijalističke federacije i prati mehanizme kolonijalizacije novonastalih država i njihovih ekonomija od strane krupnog internacionalnog kapitala. Uvođenje kapitalizma u post-jugoslovenski prostor se posmatra iz šire vizure globalne krize akumulacije kapitala i neoliberalnog odgovora na ovu krizu. Kurs stoga želi da predloži teorijski aparat koji je u stanju da poveže analizu unutrašnjih procesa koji su doveli do raspada zajedničke zemlje i stvaranja novih vladajućih klasa na ovim prostorima sa analizom svetsko-sistemskih procesa koji su nastupili nakon krize kapitalizma sedamdesetih godina prošlog veka.

Rade Pantić Teorija simboličkih formacija
Predavanja

1. Globalni kontekst raspada Jugoslavije 1: Uspon neoliberalizma i dominacija finansijskog kapitala (Chesnais, Duménil-Levy)
2. Globalni kontekst raspada Jugoslavije 2: Neoliberalizam iz ugla „političkog marksizma“ (Germann)
3. Teorijski pristupi „birokratiji“ (Duménil-Levy, Bettelheim, Hegel, Marx, Praxis)
4. Istorijska dimenzija formiranja birokratije (R. I. Moore)
5. „Tri reda“ socijalističke birokratije i piemontska funkcija restauracijske države (Duby, Moore, Gramsci, González-Villa)
6. Klasne borbe i raspad Jugoslavije (analiza studije Kapital i rad u SFRJ)
7. Radnička klasa u periodu uvođenja kapitalizma
8. Otpori uvođenju kapitalizma
9. Uvođenje kapitalizma u Sloveniji (Podvršič)
10. Uvođenje kapitalizma u Srbiji: devedesete
11. Uvođenje kapitalizma u Srbiji: dvehiljadite
12. Politički procesi u perifernom kapitalizmu: buržoaska demokratija, „populizam“, Evropska unija

Predavanja na otvorenom kursu će se održati u drugom semestru akademske 2019/20. godine. Svakog meseca (mart, april i maj 2020) biće izveden po jedan nedeljni nastavni blok.

Pozivamo zainteresovane studentkinje, studente i sve ostale da se prijave za učešće na otvorenom kursu. Prijavu za učešće možete poslati profesoru Radetu Pantiću na mejl rade.pantic@fmk.edu.rs.