Otvoreni kurs Teorija simboličkih formacija: ideologija, kultura i umetnost

By 31.08.2018Vesti

Otvoreni kurs Teorija simboličkih formacija: ideologija, kultura i umetnost

Otvoreni kurs Teorija simboličkih formacija: ideologija, kultura i umetnost održaće se u prvom semestru akademske 2018/19. godine na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Rastko Močnik Teorija simboličkih formacija FMK

Prof. dr Rastko Močnik i doc. dr Rade Pantić održaće otvoreni kurs u okviru master studijskog programa Kritičke studije politike. Kurs je otvoren za studentkinje i studente svih visokoškolskih ustanova i studijskih programa svih nivoa, kao i za svu zainteresovanu javnost.

O kursu

Simboličke formacije su okviri u kojima se izvršavaju različite delatnosti u datom istorijskom momentu konkretnih društava. One nude »smislove« kojima se rukovode individualni i kolektivni akteri epoha, klasa, grupa itd. Takva simbolička formacija je, na primer, moderna politička konstrukcija sa svojim ustanovama, diskursima i praksama, koja se zasniva na apstraktnoj i formalnoj jednakosti i slobodi građanki i građana; ili savremena umetnost sa svojim praksama, artefaktima, institucijama; ili nacionalna literatura sa svojim kanonom, školskim aparatom, institucijama i praksama. Sâme simboličke formacije nastaju iz interakcije različitih praksi koje se mogu međusobno podupirati, osporavati, polemisati jedna sa drugom, ulaziti u sukobe, itd. Zbog svoje dijaloške prirode, unutrašnjih protivrečja i antagonizama simboličke formacije su nestabilne, njihova unutrašnja dinamika prouzrokuje istorijske lomove, transformacije, povremeno čak i prolazne momente bez simboličke hegemonije. U takvim trenucima prakse sa jakim simboličkim potencijalom mogu odlučujuće uticati na tok istorije.

Rade Pantić Teorija simboličkih formacija

Otvoreni kurs Teorija simboličkih formacija nudi »alternativan« pogled na istoriju evropskih simboličkih formacija. Počev od primera arhaične i klasične antike, antičke i klasicističke tragedije do modernih i savremenih umetničkih praksi, kurs prati različite načine na koje se ekonomske, političke, ideološke, kulturne i umetničke prakse uzajamno artikulišu, antagonizuju, razvezuju i nanovo artikulišu unutar uvek nestabilnih simboličkih formacija. Simboličke formacije tako se posmatraju kao ključno društveno vezivo putem koga se proizvodi učinak društva kao celine, ali i kao mesto društvenog sukoba gde podređene i potisnute društvene grupe mogu iskazati svoje protivljenje, uneti rascep u društveni konsenzus i proizvesti nacrt drugačijeg društva.

Tematski blokovi
 • Teorijski koncept simboličke formacije i njegova analitička snaga na primeru likovnih umetnosti
 • Polis, imperium i umetnost u antičkoj Grčkoj i Rimu
 • Srednji vek na Istoku i Zapadu: slika, prisutstvo svetog – ikonoborstvo i pastorala
 • Renesansa i počeci moderne kulturno-umetničke sfere
 • Klasicizam i raison d’Etat: umetnička ideologija i njeni aparati
 • Liberalizam i Maneova simbolička revolucija: ideologija umetničkog postupka
 • Nacija, nacionalni jezik i nacionalna književnost
 • „Ideologija nema istoriju, ali ideologije je imaju“: istorijski mehanizmi interpelacije
 • Avangarda, fašizam i post-estetske prakse
 • Identitetske politike, transgresija i savremena umetnosti
 • Politička ekonomija umetnosti: monopolska renta i autonomija umetnosti

 

Predavanja na otvorenom kursu će se održati u prvom semestru akademske 2018/19. godine, od 29. oktobra. Svakog meseca (oktobar, novembar i decembar 2018) biće izveden po jedan nedeljni nastavni blok.

Pozivamo sve zainteresovane studente i javnost da se prijave za učešće na otvorenom kursu. Prijavu za učešće možete poslati docentu Radetu Pantiću na mejl rade.pantic@fmk.edu.rs.