Početak nastave u školskoj 2020/21. godini

By 19.09.2020Vesti

Početak nastave u školskoj 2020/21. godini

U zimskom semestru akademske godine 2020/21, na Fakultetu za medije i komunikacije nastava će se odvijati hibridnim modelom, odnosno kombinacijom nastave na fakultetu i onlajn, putem Google meet platforme. Nastava na osnovnim studijama počinje 5. oktobra, a na master i doktorskim studijama 26. oktobra 2020.

FMK Fakultet za medije i komunikacije Beograd

Drage studentkinje i dragi studenti,

Globalna epidemija COVID-19 postavila je pred osoblje Fakulteta za medije i komunikacije i studente zahtev za definisanjem i primenom onih oblika nastave koji omogućavaju i bezbedan i efikasan nastavni proces. Smanjenje mogućnosti prenošenja virusa u trenutnim uslovima, uz izvođenje nastave po novim konceptima koji to obezbeđuju, dovelo je do dodatnog angažovanja nastavnog osoblja i drugih resursa FMK, u pogledu koncipiranja i primene različitih modela nastave i sprovođenja zdravstveno-higijenskih mera. U novonastaloj situaciji, ključni uslov bezbednog rada je smanjenje prisustva studenata u prostorijama FMK, uz puno poštovanje propisanih bezbednosnih mera – ako je, zbog prirode nastavnog procesa, to prisustvo neophodno.

 

Bezbednosne mere i novi modeli nastave

Sprovodeći sve propisane mere i preporuke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva zdravlja, FMK preduzima sve neophodne bezbednosne aktivnosti.

I pored svih mera i preporuka, FMK čini dodatne napore u koncipiranju i realizaciji nastave u okolnostima epidemije COVID-19. U fokusu svih FMK aktivnosti i dalje su studenti, efikasno prenošenje i usvajanje gradiva, bez obzira na izazove aktuelne zdravstvene situacije. Zbog toga smo odlučili da se, pored uobičajenog načina realizacije predavanja i vežbi u prostorijama FMK, nastava izvodi i putem onlajn predavanja i hibridnog modela (spoj predavanja/vežbi na Fakultetu i onlajn nastave).

 

Rad nastavnog osoblja

Kombinovani način održavanja nastave zahteva dodatno angažovanje profesora, nastavnika, asistenata i saradnika, koje je znatno veće nego u uslovima pre epidemije. Onlajn predavanja u realnom vremenu, snimanje video predavanja, onlajn provera praćenja nastave i aktivnog učešća studenata tokom predavanja, izrada specifičnih radova i zadataka, onlajn konsultacije – samo su neke od novih aktivnosti koje iziskuju utrošak dodatnih resursa kompletnog nastavnog osoblja. Nastavno i vannastavno osoblje Fakulteta dodatnim trudom, radom i zalaganjem čini sve da zadrži visok nivo kvaliteta nastave i rezultata studenata, po kojima je FMK poznat.

 

Obaveze i odgovornost studenata

Kao i do sada, od studenata prevashodno očekujemo aktivno učestvovanje u nastavi i redovno ispunjavanje predispitnih i ispitnih obaveza. Uz radove, zadatke i kolokvijumske obaveze, prisustvo i aktivnost na onlajn predavanjima takođe će biti evidentirano i vrednovano. Predmetni nastavnici će omogućiti i pružiti podršku studentima u adekvatnoj implementaciji novih modela nastave, radi uspešne realizacije predavanja i vežbi.

U slučaju neophodnog prisustva na Fakultetu, podjednako je važno da studenti adekvatno sprovode sve propisane epidemiološke mere. Bez obzira na sve predviđene bezbednosne procedure (nošenje maski, održavanje fizičke distance, upotreba dezinfekcionih sredstava i dr.), bez aktivnog doprinosa studenata eliminisanju pojavljivanja epidemije na Fakultetu, preventivne aktivnosti nastavnog i vannastavnog osoblja ne mogu suzbiti potencijalno prenošenje virusa.

 

User friendly online nastava

Radi što efikasnijeg izvođenja nastave u onlajn okruženju, opredelili smo se za intuitivne, ka korisniku orijentisane softvere za komunikaciju na daljinu. Pažljivo izabrani digitalni alati omogućavaju studentima da lako i komforno pristupe svim nastavnim materijalima i uspešno savladaju gradivo. Pri tome, i sadržaj nastave podjednako je prilagođen specifičnim zahtevima onlajn komunikacije.

 

Želimo vam svima uspešan početak nove školske godine. Iako će na prvi pogled možda izgledati drugačije, snaga naše interakcije ostaće FMKovski nepromenjena.