Otvoreni kurs: Posle Jugoslavije – natrag na periferiju

Otvoreni kurs profesora Rastka Močnika i Radeta Pantića održaće se u letnjem semestru školske 2021/22. godine. Predavanja će početi 23. februara i održavaće se online, svake srede od 18.30 časova do kraja semestra.

Posle Jugoslavije – natrag na periferiju

Posle Jugoslavije: natrag na periferiju je otvoreni kurs u okviru master studijskog programa Studije politike. Kurs je otvoren za studentkinje i studente svih visokoškolskih ustanova i studijskih programa svih nivoa, kao i za svu zainteresovanu javnost.

Pozivamo zainteresovane studentkinje, studente i sve ostale da se prijave za učešće na otvorenom kursu. Prijavu za učešće možete poslati profesoru Radetu Pantiću na mejl rade.pantic@fmk.edu.rs.

O kursu

Suočavanje sa savremenim društvenim problemima i praktikovanje antisistemske politike zahteva teorijsku analizu kompleksnih političko-ekonomskih procesa koji su zemlje nastale raspadom Jugoslavije vratili u položaj perifernih država kapitalističkog svetskog sistema u kome su se one nalazile pre Drugog svetskog rata. Kurs polazi od krize jugoslovenskog socijalističkog projekta i raspada socijalističke federacije i prati mehanizme kolonijalizacije novonastalih država i njihovih ekonomija od strane krupnog internacionalnog kapitala. Uvođenje kapitalizma u post-jugoslovenski prostor se posmatra iz šire vizure globalne krize akumulacije kapitala i neoliberalnog odgovora na ovu krizu. Kurs stoga želi da predloži teorijski aparat koji je u stanju da poveže analizu unutrašnjih procesa koji su doveli do raspada zajedničke zemlje i stvaranja novih vladajućih klasa na ovim prostorima sa analizom svetsko-sistemskih procesa koji su nastupili nakon krize kapitalizma sedamdesetih godina prošlog veka.

Predavanja

1. Teorija periferne kapitalističke društvene formacije: od studija korupcije ka analizi zavisnog kapitalizma

2. Koncepti za proučavanje kapitalističke periferije: nejednaka razmena, imperijalizam, zavisni kapitalizam, neravnomerni i kombinovani razvoj (Amin; Dos Santos, Marini, Iňigo Carrera; Radhika Desai)

3. Robni fetišizam i pravni fetišizam: teorija pravne forme (Pašukanis)

4. Borba protiv imperijalizma i prelaz u socijalizam (Nkrumah; debata Guevara – Mandel – Bettelheim; jugoslovenska ekonomika)

5. Teorije kapitalističke države (nemačka debata o derivaciji)

6. Obnova kapitalizma u post-socijalističkoj Evropi – socijalizam sa kineskim karakteristikama – periferni kapitalizam u Indiji (Ross, Chuang, Minqi Li, Wen Tiejun, Amin, Patnaik)

7. Teorije države i birokratije (Marks, Veber, Lefor)

8. Birokratija u socijalizmu i obnova kapitalizma bez kapitalističke klase (Gramsci, González Villa)

9. Klasa i država na kapitalističkoj periferiji (Frank, Alavi, Beker)

10. Politički procesi na poluperiferiji i periferiji (Arrighi, Patnaik, Koltai, Gagy)

11. Tranzicija postjugoslovenskih društvenih formacija u periferni kapitalizam

12. Jugoslovensko iskustvo za budućnost socijalizma (Samary, Kržan, Suvin)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.