Transnacionalnost američke književnosti i američkog engleskog jezika

By 24.02.2020Vesti

Transnacionalnost američke književnosti i američkog engleskog jezika

Udruženje za američke studije u jugoistočnoj Evropi sa Udruženjem za anglo-američke studije Srbije i Fakultetom za medije i komunikacije organizuje regionalnu konferenciju koja će se održati 4. aprila na FMK.

Transnacionalnost američke književnosti i američkog engleskog jezika FMK

Na ovom naučnom skupu posmatraćemo uticaj transnacionalnih tokova i razmena na savremenu američku kulturu. U nizu naučnih izlaganja biće analizirani američka kultura i njena produkcija s obzirom na političke i društvene pokrete 20. i 21. veka koji su uticali na njenu dramatičnu transformaciju. Multirasno i multietničko američko društvo u svojim previranjima omogućilo je intenzivnu interakciju različitih kultura unutar samih Sjedinjenih Američkih Država, koje su rezultirale hibridizacijom književnosti, medija i američkog engleskog jezika. Američka kultura se posmatra kao pluralna a njene granice kao porozne i nestabilne, podložne promenama, generisanim unutrašnjom dinamikom ali i transnacionalnim tokovima. Hibridizacija se odvija kako na planu sadržaja književnih dela, koja obuhvataju produkciju afroameričkih, azijskoameričkih, čikano ili starosedelačkih naroda, tako i na nivou forme romana, pripovedaka, poezije i drame. Istovremeno, američki engleski se sve više posmatra kao transnacionalni i transkulturalni fenomen koji je u opštoj upotrebi u savremenom globalizovanom svetu.

Konferencija ima za cilj da se naša sredina upozna sa dostignućima na polju američkih studija u jugoistočnoj Evropi kao i da se uspostavi bolja saradnja među kolegama koji deluju u ovom naučnom polju.